A Laws.Africa project
10 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-10 number 14630

Partners

Download PDF (3.6 MB)
Page 1
                                                 G> *2 Gx
                                                S -SX^ t               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper          As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                        R1,00 Price • Prys
                        R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                        R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                            Post free • Posvry
                       CAPE TOWN, 10 MARCH 1993
V ol. 333                                                No. 14630
                       KAAPSTAD, 10 MAART 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                  KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 373.                   10 March 1993    No. 373.                 10 Maart 1993
  It is hereby notified that the State President has assented    Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                           ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 13 of 1993: Veterinary and Para-Veterinary Profes­      No. 13 van 1993: Wysigingswet op Veterinere en Para-vete-
         sions Amendment Act, 1993.                     rinere Beroepe, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF