A Laws.Africa project
10 March 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-03-10 number 14631

Partners

Download PDF (12.2 MB)
Page 1
                                                                          £ Gx
                                                                     s   -s r r ^ x                    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


                STAATSKOERANT
             VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper                    As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

                                R1,00 Price • Prys
                                R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                                R1,10 Selling price • Verkoopprys
                                 Other countries R1,40 Buitelands
                                    Post free • Posvry
                               CAPE TOWN, 10 MARCH 1993
V ol . 333                                                                   No. 14631
                               KAAPSTAD, 10 MAART 1993


         STATE PRESIDENT’S OFFICE                           KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 374.                            10 March 1993      No. 374.                            10 Maart 1993
  It is hereby notified that the State President has assented              Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to th e fo llo w in g A c t w h ich is h e r e b y p u b lis h e d fo r g e n e ra l  g o ed k e u rin g g eh eg h e t a a n d ie o n d e rsta a n d e W e t w at h ierb y
information:—                                     ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 14 of 1993: Deeds Registries Amendment Act, 1993.                 No. 14 van 1993: Wysigingswet op die Registrasie van Ak-
                                                     tes, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF