A Laws.Africa project
2 April 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-04-02 number 14729

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
                                                           (~ K
                     R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                     R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                           R 1 ,0 0 Price • Prys
                           R 0 ,1 0 Plus 10% VAT • BTW
                           R 1 ,1 0 Selling price • Verkoopprys
                           Other countries R 1 ,4 0 Buitelands
                               Post free • Posvry
  V ol. 3 3 4                   P R E T O R IA , 2 A P R IL 1 9 9 3                No. 14729

        GOVERNMENT NOTICE                        GOEWERMENTSKENNISGEWING

     MINISTRY OF LAW AND ORDER                         MINISTERS VAN WET EN ORDE
No. 594                      2 April 1993      No. 594                        2 April 1993
     ARMS AND AMMUNITION ACT, 1969                      WET OP WAPENS EN AMMUNISIE, 1969
        (ACT No. 75 OF 1969)                           (WET No. 75 VAN 1969)
 INDEMNITY IN TERMS OF SECTION 4 (1) OF THE                VRYWARING KRAGTENS ARTIKEL 4(1) VAN DIE
     ARMS AND AMMUNITION ACT                         WET OP WAPENS EN AMMUNISIE
  By virtue of the powers vested in me by section 4 (1)          Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 4 (1)
of the Arms and Ammunition Act, 1969 (Act No. 75 of            van die Wet op Wapens en Ammunisie, 1969 (Wet No.
1969), I, Gert Benjamin Myburgh, Deputy Minister of            75 van 1969), bepaal ek, Gert Benjamin Myburgh,
Law and Order, acting on behalf of and on assignment           Adjunkminister van Wet en Orde, handelende namens
by the Minister of Law and Order, provide that any            en in opdrag van die Minister van Wet en Orde, dat
person who is in possession of any arm or ammunition           iemand wat ’n wapen of ammunisie in stryd met die
contrary to the provisions of section 2 or 36, and who          bepalings van artikel 2 of 36 in sy besit het en sodanige
surrenders such arm or ammunition to a member of the           wapen of ammunisie aan ’n lid van die Suid-Afrikaanse
South African Police on duty at a police station within          Polisie aan diens by ’n polisiestasie oorhandig binne
9 0 d a y s a fte r th e c o m m e n c e m e n t of this n o tice shall  9 0 d a e na d ie in w e rk in g tre d in g v a n h ie rd ie k e n n isg e -
not be prosecuted for a contravention of the said sec­          wing nie vervolg sal word weens ’n oortreding van
tions.                                  genoemde artikels nie.
G. B. MYBURGH,                              G.B. MYBURGH,
Deputy Minister of Law and Order.                     Adjunkminister van Wet en Orde.
 1414—A                                                             14729   —  1

Page 2
Download full gazette PDF