A Laws.Africa project
2 April 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-04-02 number 14731

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
                                                             V Gr-
                                                       5
                  R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                  R E P U B L IE K V A N S U ID - A F R IK A


                                                        ^40? 1993
                                                          / f f r S) L . ‘
       Government Gazette
        Staatskoerant

                        R1,00 Price • Prys
                        R0,10 Plus 10% VAT • BTW
                        R1,10 Selling price • Verkoopprys
                        Other countries R1,40 Buitelands
                            Post free • Posvry
  Vol. 3 3 4                 P R E T O R IA , 2 A P R IL 1993              N o. 1 4 7 3 1

                                    GOEWERMENTSKENNISGEWING

     DEPARTMENT OF FINANCE                     DEPARTEMENT VAN FINANSIES
No. 598                   2 April 1993     No. 598                     2 April 1993
                                    WET OP BELASTING OP TOEGEVOEGDE
      VALUE-ADDED TAX ACT, 1991
                                         WAARDE, 1991
      In c r e a s e  in r a t e o f t a x             V  e r h o g i n g in b e l a s t i n g k o e r s
        SPECIFIED IN SECTION 7                       VERMELD IN ARTIKEL 7

  Under section 77 of the Value-Added Tax Act, 1991        Kragtens artikel 77 van die Wet op Belasting op
                                 Toegevoegde Waarde, 1991 (Wet No. 89 van 1991),
(Act No. 89 of 1991), I, Theodorus Gerhardus Alant,
                                 maak ek, Theodorus Gerhardus Alant, Adjunkminister
Deputy Minister of Finance, hereby make known for
                                 van Finansies, vir algemene inligting bekend dat
general information that in terms of a taxation proposal     ingevolge ’n belastingvoorstel wat op 17 Maart 1993 in
tabled in Parliament on 17 March 1993 the rate of        die Parlement ter Tafel gele is, die koers van belasting
value-added tax specified in section 7 of the said Act is    op toegevoegde waarde vermeld in artikel 7 van
to be increased to the rate of 14 per cent, as set forth     genoemde Wet verhoog staan te word tot die koers van
in that proposal, for the purpose of determining         14 persent, soos in daardie voorstel uiteengesit, vir die
amounts of value-added tax which are or are deemed        doeleindes van die vasstelling van bedrae belasting
to have become payable on the supply of goods or         op toegevoegde waarde wat op die lewering van goed
services on or after 7 April 1993 or on the importation     of dienste op of na 7 April 1993 betaalbaar of geag
of goods into the Republic on or after that date.        betaalbaar geword het, of op die invoer van goed in die
                                 Republiek op of na daardie datum.
T. G. ALANT,                           T. G. ALANT,
Deputy Minister of Finance.                   Adjunkminister van Finansies.

 2424 —A                                                      14731—1

Page 2
Download full gazette PDF