A Laws.Africa project
16 April 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-04-16 number 14741

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
                    REPUBLIC
                      OF
                   SOUTH AFRICA
         Government Gazette
          Staatskoerant
  V ol. 3 3 4                P R E T O R IA , 16 A P R IL 1 9 9 3            N o. 1 4 7 41

      PROCLAMATION                           PROKLAMASIE
              b y th e                            v a n d ie
         S ta te P r e s id e n t                     S ta a ts p r e s id e n t
    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fr ic a         v a n d ie R e p u b iie k v a n S u id -A fr ik a
No. 32, 1993                          No. 32,1993
FILLING OF A VACANCY IN THE HOUSE OF DELE­           AANVULLING VAN ’N VAKATURE IN DIE RAAD VAN
  GATES: ELECTORAL DIVISION OF GLENVIEW             AFGEVAARDIGDES: KIESAFDELING GLENVIEW
  Under the powers vested in me by section 2 (1) of        Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 (1)
the Filling of Casual Vacancies in Parliament Act, 1992     van die Wet op die Aanvulling van Tussentydse Vaka-
(Act No. 148 of 1 9 9 2 )-                   tures in die Parlement, 1992 (Wet No. 148 van 1992) —
  (1) I hereby declare that a vacancy has occurred in       (1) verklaar ek dat ’n vakature ontstaan het in die
     the representation of the House of Delegates in        verteenwoordiging van die Raad van Afgevaar-
     the Electoral Division of Glenview; and            digdes in die kiesafdeling Glenview; en
  (2) I hereby order that the vacancy be filled within      (2) gelas ek dat die vakature aangevul word binne
     21 days after the date of the publication of this       21 dae vanaf die datum van afkondiging van
     Proclamation, by the nomination of a member,          hierdie Proklamasie, deur die benoeming van ’n
     for the unexpired portion of the tenure of office       lid vir die onverstreke gedeelte van die amps-
     of the former member who vacated the seat           termyn van die gewese lid wat die betrokke setel
     concerned, by the political party which in terms        ontruim het, deur die politieke party wat inge-
     of section 2 (2) of the said Act is competent to        volge artikel 2 (2) van genoemde Wet bevoeg is
     make the nomination.                      om die benoeming te doen.
  Given under my Hand and the Seal of the Republic        Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
of South Africa at Cape Town this Eighth day of April,     biiek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Agste
One thousand Nine hundred and Ninety-three.           dag van April Eenduisend Negehonderd Drie-en-
                                negentig.
F. W. DE KLERK,                         F. W . DE KLERK,
State President.                        Staatspresident.
By Order of the State President-in-Cabinet:           Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
D. P. J. SCHUTTE,                        D. P. J. SCHUTTE,
Minister of the Cabinet.                    Minister van die Kabinet.

 3535 —A                                                    14741 — 1

Page 2
Download full gazette PDF