A Laws.Africa project
30 April 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-04-30 number 14778

Partners

Download PDF (825.8 KB)
Page 1
                 R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                 R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
       Government Gazette
        Staatskoerant

  Vol. 334               PRETORIA, 30 APRIL 1993               No. 14778

         BOARD NOTICE                     RAADSKENNISGEWING

     BOARD NOTICE 43 OF 1993               RAADSKENNISGEWING 43 VAN 1993
     Financial S ervices Board                 Raad  op  F inansiele Dienste
  FINANCIAL MARKETS CONTROL ACT, 1989          WET OP BEHEER VAN FINANSIELE MARKTE, 1989

  EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF THE           VRYSTELLING VAN DIE BEPALINGS VAN DIE WET
  FINANCIAL MARKETS CONTROL ACT, 1989             OP BEHEER VAN FINANSIELE MARKTE, 1989
  I, Petrus Johannes Badenhorst, Registrar of Finan­     Ek, Petrus Johannes Badenhorst, Registrateur van
cial Markets, hereby, under section 40 (2) of the Finan­  Finansiele Markte, stel hierby, kragtens artikel 40 (2)
cial Markets Control Act, 1989 (Act No. 55 of 1989)    van die Wet op Beheer van Finansiele Markte, 1989
exempt from 1 May 1993 until 31 May 1993—         (Wet No. 55 van 1 9 8 9 )-
                                (a) die Effektemarkvereniging van Kerkstraat 1,
  (a) the Bond Market Association of 1 Kerk Street,
                                  Johannesburg, en al sy lede van tyd tot tyd; en
    Johannesburg, and all its members from time to
    time; and                        (b) die Johannesburgse Effektebeurs van Diago-
                                  naalstraat 17, Johannesburg, en al sy lede van
  (b) the Johannesburg Stock Exchange of 17 Diago­        tyd tot tyd,
    nal Street, Johannesburg, and all its members
    from time to time,                 vanaf 1 Mei 1993 tot 31 Mei 1993 vry van al die bepa-
                              lings van genoemde Wet op Beheer van Finansiele
from all the provisions of the said Financial Markets   Markte, 1989, ten opsigte van die notering en
Control Act, 1989, in respect of the listing and trading  verhandeling en leningseffekte, en opsiekontrakte op
of loan stock, and option contracts on such loan stock,  sodanige leningseffekte, soos omskryf in artikel 1 van
as defined in section 1 of the aforementioned Act.     die voormelde Wet.
P. J. BADENHORST,                     P. J. BADENHORST,
Registrar of Financial Markets.              Registrateur van Finansiele Markte.

 6868 — A                                             14778 — 1

Page 2
Download full gazette PDF