A Laws.Africa project
4 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-04 number 14793

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                                                   & (=r
                  R E P U B L IC            R E P U B L IE K
                     OF                 VAN
                S O U T H A F R IC A          S U ID -A F R IK A

                                                -     'v  \
         Government Gazette
          Staatskoerant
                               MAY
  V ol. 3 3 5            P R E T O R IA , 4
                               MEI
                                 1993            N o. 1 4 7 9 3

      GOVERNMENT NOTICE                   GOEWERMENTSKENNISGEWING

                                DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE
      DEPARTMENT OF HOME
                                      SAKE
         AFFAIRS
                               No. 790                 4 Mei 1993
No. 790                  4 May 1993
                                     WET OP IDENTIFIKASIE, 1986
       IDENTIFICATION ACT, 1986
                                      (WET No. 72 VAN 1986)
        (ACT No. 72 OF 1986)
                               IDENTITEfTSDOKUMENTE: OPNAME VAN GEWONE
IDENTITY DOCUMENTS: INCLUSION OF ORDI­
                                VERBLYFPLEK: INWONERS VAN WALVISBAAI
NARY PLACE OF RESIDENCE: INHABITANTS OF
WALFISH BAY                          Ek, Daniel Pieter Antonie Schutte, Minister van Bin-
                               nelandse Sake, bepaal hierby kragtens artikel 8 (2) (e)
  I, Daniel Pieter Antonie Schutte, Minister of Home
                               van die Wet op Identifikasie, 1986 (Wet No. 72 van
Affairs, determine hereby in terms of section 8 (2) (e) of
                               1986), d a t -
the Identification Act, 1986 (Act No. 72 of 1986), that—
                               (a) die besonderhede hierna vermeld wat in die
 (a) the particulars mentioned hereinafter which is in­
                                 bevolkingsregister opgeneem is, besonderhede
   cluded in the population register, is particulars
                                 is wat, behoudens die voorwaardes hieronder in
   which, subject to the conditions mentioned in the
                                 die kennisgewing vermeld, in identiteitsdoku-
   notice hereunder, may be included in identity
                                 mente opgeneem mag word, te wete—
   documents, namely—
                                     die gewone verblyfplek van die persoon aan
      the ordinary place of residence of the person          wie ’n identiteitsdokument uitgereik is;
       to whom an identity document was issued;
                                 en
   and
                               (b) die opname van die bedoelde besonderhede on-
 (b) the inclusion of the said particulars are subject to     derworpe aan die volgende voorwaardes is, te
   the following conditions, namely, that—           wete, dat—
    (i) the inclusion be done only in relation to per­     (i) die opname gedoen word slegs met betrek-
      sons who are South African citizens or to          king tot persone wat Suid-Afrikaanse bur­
      whom permanent residence in the Republic          gers is of aan wie permanente verblyf in die
      has been granted, who have their ordinary          Republiek toegestaan is, w at hul gew one
      place of residence within the boundaries of         verblyfplek binne die grense van die gebied
      the territory of Walfish Bay;                van Walvisbaai het;
   (ii) the inclusion be done by affixing an           (ii) die opname gedoen word deur ’n endosse-
     endorsement by means of a rubber stamp             ment deur middel van ’n rubberstempel op
     on page three of the person’s identity docu­          bladsy drie van die persoon se identiteits­
     ment;                             dokument aan te bring;
 8585 —A                                              14793 — 1

Page 2
Download full gazette PDF