A Laws.Africa project
4 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-04 number 14795

Partners

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
                                                           Gr
                   R E P U B L IC            R E P U B L IE K
                      OF                  VAN
                  S O U T H A F R IC A          S U ID -A F R IK A
          Government Gazette
                 Staatskoerant
                           Regulation Gazette
                           Regulasiekoerant

                             No. 5078                                MAY
  V o l. 3 3 5             P R E T O R IA , 4
                                MEI
                                  1993               N o. 1 4 7 9 5

      GOVERNMENT NOTICES                     GOEWERMENTSKENNSSGEWINGS

   DEPARTMENT OF AGRICULTURE                     DEPARTEMENT VAN LANDBOU
N o . R . 791                 4 M ay 1993     N o . R . 791                 4 M ei 1 9 9 3
         MARKETING ACT, 1968                       BEMARKINGSWET, 1968
          (ACT No. 59 OF 1968)                      (WET No. 59 VAN 1968)
         GENERAL LEVY ON MAIZE                        ALGEMENE HEFFING OP MIELIES
  I,   Jacob Aibertus van Wyk, Acting Minister of Agricul­ Ek, Jacob Aibertus van Wyk, Waarnemende Minister
ture, acting under section 46A of the Marketing Act,            van Landbou, handelende kragtens artikel 46A van die
1968 (Act No. 59 of 1968), h e re b y-                   Bemarkingswet, 1968 (Wet No. 59 van 1968)—
  (a) impose a general levy on maize on the basis set            (a) !e hierby ’n algemene heffing op mielies op die
     out in the Schedule;                           grondslag in die Bylae uiteengesit;
  (b) declare that the said general levy shall come             (b) verklaar hierby dat genoemde algemene heffing
     into operation on the date of publication ihereof;            op die datum van publikasie hietvan in werking
     and
                                          tree; en
  (c) repeal Government Notice No. R. 887 of 24
                                        (c) herroep hierby Goewermentskennisgewing No.
     April 1987 as amended by Government Notice
                                          R. 887 van 24 April 1987 soos gewysig deur
     No. R. 676 of 28 February 1992 with effect from
     the said date of commencement.                      Goewermentskennisgewing    No. R. 676 van 28
                                          Februarie 1992.
J. A. VAN WYK,
                                      J. A. VAN WYK,
Acting Minister of Agriculture.
                                      Waarnemende Minister van Landbou.
              SCHEDULE
 Definitions                                             BYLAE
  1.   Any word or expression in this Schedule to which        Woordomskrywing
 a meaning has been assigned in the Scheme shall               1.   In hierdie Bylae het enige woord of uitdrukking
 have that meaning and, unless the context otherwise            waaraan 'n betekenis in die Skema geheg is, daardie
 indicates—                                betekenis en, tensy uit die samehang anders blyk,
  “maize” means the threshed seed of the plants of            beteken—
   Zea Mays indurata, Zea Mays indentata or a mix­             “ die Skema” die Somergraanskema gepubliseer by
   ture of the threshed seed of such plants;                 Proklamasie No. R. 45 van 1979, soos gewysig;
  “production area” means the area consisting of the             “ m ielies” die gedorste saad van plante van Zea
   P ro v in c e s o f the T ra n s v a a l a n d the O ra n g e F re e    M ays indurata. Z e a M ays indentata of een of meer
   State, the Magisterial Districts of Gordonia,               kruisings van die twee tipes, of ’n mengsel van die
   Hartswater, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt,               gedorste saad van sodanige plante;
   Kimberley, Philipstown, Prieska, Vryburg and
                                       “ mieliesaad” mielies—
   Warrenton in the Cape Province, and the Magiste­
   rial Districts of Bergville, Dannhauser, Dundee,               (a) van 'n varieteit waarvan die benaming aan-
   Estcourt, Glencoe, Klip River, Newcastle, Paul-                  geteken is in die varieteitslys wat ingevolge
   pietersburg, Utrecht and Vryheid in the Province of                artikel 15 van die Plantverbeteringswet,
   Natal;                                       1976 (Wet No. 53 van 1976), gehou word;
  9595 — A                                                   14795— 1

Page 2
Download full gazette PDF