A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14774

Partners

Download PDF (47.1 MB)
Page 1
                                               (S r C=> & G*
                                                 i . 'T
                  R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                     OF                VAN
                S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                             MAY
 Vol. 335              P R E T O R IA , 7 M EI 1993              N o. 1 4 7 7 4


        GENERAL NOTICES                   ALGEMENE KENNISGEWINGS

        NOTICE 378 OF 1993                   KENNISGEWING 378 VAN 1993

  DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY             DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
                                         DRANKWET, 1989
         LIQUOR ACT, 1989
                                  KENNISGEWING VAN AANSOEKE OM
     NOTICE OF APPLICATIONS FOR                    DRANKLISENSIES
        LIQUOR LICENCES
                                Kennis word hierby gegee dat die aansoekers in die
  Notice is hereby given that the applicants specified   Bylae hierby gespesifiseer, kennis gegee het van hulle
in the Schedule hereto have given notice of their inten­   voorneme om aansoeke om dranklisensies in te dien
tion to lodge applications for liquor licences in respect  ten opsigte van persele gelee in die distrikte wat in die
of premises situate in the districts indicated in the    Bylae aangedui is.
Schedule.
                                Die betrokke aansoeke kan tot en met die laaste dag
  The applications concerned may, up to and including    waarop ’n beswaar teen of vertoe of ’n petisie ter
the last date on which an objection against or repre­    ondersteuning van sodanige aansoeke ingevolge die
sentations or a petition in support of such applications   regulasies ingedien kan word, op versoek gratis deur
may be lodged in terms of the regulations, upon       enige persoon by die kantoor van die landdros van die
request and free of charge, be inspected by any person    distrik van waar sodanige aansoeke afkomstig is,
at the office of the magistrate of the district from which  ondersoek word.
they emanate.                                       BYLAE
          SCHEDULE                  Onderstaande syfers, wat tussen hakies in die Bylae
 The undermentioned figures used in brackets in the     gebruik word het die volgende betekenisse:
Schedule, have the following meanings:              (1) = Volledige naam, straat- en posadres van
                                    aansoeker.
   (1) = Full name, street and postal address of
      applicant.                       (2) = Soort lisensie waarvoor aansoek gedoen
                                    word.
   (2) = Kind of licence applied for.
                                 (3) = Soort drank wat verkoop sal word.
   (3) = Kind of liquor to be sold.               (4) = Naam waaronder besigheid gedoen sal
   (4) = Name under which business is to be con­           word en volledige adres van perseel.
      ducted and full address of premises.          (5) = Bepaling, toestemming, goedkeuring of
   (5) = Determination, consent, approval or auth­          magtiging waarom aansoek gedoen word
      ority applied for (see reg. 5).               (sien reg. 5).

 6565 —A                                               14774—1

Page 2
Download full gazette PDF