A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14787

Partners

Download PDF (3.8 MB)
Page 1
                                                       G%
                                                       S S rsy
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As   Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                        CAPE TOWN, 7 MAY 1993
V ol.  335                                               No. 14787
                         KAAPSTAD, 7 MEI 1993


       STATE PRESIDENT'S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 784.                     7 May 1993   No. 784.                   7 Mei 1993
  It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 58 of 1993: Groot Constantia Trust Act, 1993.        No. 58 van 1993: Wet op die Groot Constantia-trust. 1993.

Page 2
Download full gazette PDF