A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14788

Partners

Download PDF (9.5 MB)
Page 1
                                                        d>-syf


                                                         m(» t q

               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper         As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                        CAPE TOWN, 7 MAY 1993
V ol . 335                                               No. 14788
                         KAAPSTAD, 7 MEI 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 785.                     7 May 1993   No. 785.                   7 Mei 1993
  It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 59 of 1993: Convention on the International Recog­      No. 59 van 1993: Wet op die Konvensie oor die Inter-
         nition of Rights in Aircraft Act,                 nasionale Erkenning van Regte in Lug-
         1993.                              vaartuie, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF