A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14791

Partners

Download PDF (2.2 MB)
Page 1
                                                                     &G
                                                                      S
                     REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


                STAATSKOERANT
             VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper                     As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                                  CAPE TOWN, 7 MAY 1993
V o l . 335                                                                   No. 14791
                                   KAAPSTAD, 7 M E I1993


        STATE PRESIDENT'S OFFICE                            KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 788.                               7 May 1993      No. 788.                            7 Mei 1993
 It is h e re b y n o tifie d th a t th e S ta te P re s id e n t h a s a s s e n te d   H ie rb y w o rd b e k e n d g e m a a k d a t d ie S ta a tsp re sid e n t sy
to the following Act which is hereby published for general                goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                                       ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 62 of 1993: Documentary Evidence from Countries in                  No. 62 van 1993: Wet op Dokumentere Getuienis uit Lande
         Africa Act, 1993.                                     in Afrika, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF