A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14796

Partners

Download PDF (2.2 MB)
Page 1
                                                   & Cl
                                                  g.-S~S~*
                   R E P U B L IC         R E P U B L IE K
                      OF               VAN
                 S O U T H A F R IC A       S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant
  Vol. 335               PRETORIA, 7       1993            No. 1 4 7 9 6

       GENERAL NOTICES                   ALGEMENE KENNISGEWINGS

       NOTICE 396 OF 1993                 KENNISGEWING 396 VAN 1993
  FINANCIAL MARKETS CONTROL ACT, 1989          WET OP BEHEER VAN FINANSIELE MARKTE, 1989

     A mendment of D efinition       of         W ysiging van O mskrywing van
        Loan S tock                           L eningseffek
  Under the power vested in me in the definition of     Kragtens die bevoegdheid my verleen in die omskry­
“ loan stock” in section 1 of the Financial Markets Con­  wing van “ leningseffek” in artikel 1 van die Wet op
trol Act, 1989 (Act No. 55 of 1989), I, Petrus Johannes  Beheer van Finansiele Markte, 1989 (Wet No. 55 van
Badenhorst, Registrar of Financial Markets, hereby—    1 9 8 9 )-
                               (a) wys ek, Petrus Johannes Badenhorst, Registra-
 (a) designate the institutions as set out in the Sche­      teur van Finansiele Markte, hierby die instellings
   dule as institutions of whom instruments issued        soos uiteengesit in die Bylae aan as instellings
   by them creating or acknowledging indebted­          van wie instrumente, deur hulle uitgereik, wat ’n
   ness, shall be regarded as loan stock for the         skuld skep of ’n bewys van skuld is, geag sal
   purposes of the said definition; and
                                  word leningseffekte te wees vir die doeleindes
 (b) specify treasury bills as excluded from the said       van genoemde omskrywing; en
   definition,                       (b) spesifiseer ek hierby skatkisbiljette as uitge-
with effect from 7 May 1993.                    sonder van genoemde omskrywing,
                              met ingang van 7 Mei 1993.
P. J. BADENHORST,
Registrar of Financial Markets.              P. J. BADENHORST,
                              Registrateur van Finansiele Markte.
          SCHEDULE
                                        BYLAE
 1. The following State-controlled institutions:
                               1. Die volgende Staatsbeheerde instellings:
    Armaments Corporation of South Africa           Krygstuigkorporasie van Suid-Afrika Beperk:
     Limited:
                                  Wet op Krygsontwikkeling en -vervaardiging,
     Armaments Development and Production             1968 (Wet No. 57 van 1968).
      Act, 1968 (Act No. 57 of 1968).
                                  Atoomenergiekorporasie  van  Suid-Afrika
    Atomic Energy Corporation of South Africa:          Beperk:
     Nuclear Energy Act, 1982 (Act No. 92 of           Wet op Kernenergie, 1982 (Wet No. 92 van
      1982).                           1982).
    National Housing Commission:                Nasionale Behuisingskommissie:
     Housing Act, 1966 (Act No. 4 of 1966).           Behuisingswet, 1966 (Wet No. 4 van 1966).
   Small Business Development Corporation:           Kleinsake-ontwikkelingskorporasie:
    Small Business Development Act, 1981 (Act           Kleinsake-ontwikkelingswet, 1981 (Wet No.
     No. 112 of 1981).                       112 van 1981).
 9696 —A                                             14796 — 1

Page 2
Download full gazette PDF