A Laws.Africa project
7 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-07 number 14807

Partners

Download PDF (811.8 KB)
Page 1
                                                       ( ~ j-  C=>& Gc-
                                                         s -srsT^
                     REPUBLIC OF SOUTH AFR IC A
                     R EPUBLIEK VAN SUID -AFR IKA
        Government Gazette
         Staatskoerant

                               MAY
  Vol. 335                   PRETORIA, 7 MEI 1993                         N o. 1 4 8 0 7

        GOVERNMENT NOTICE                          GOEWERMENTSKENNISG EWING

    MINISTRY OF LAW AND ORDER                          MINISTERS VAN WET EN ORDE
No. 845                        7 May 1993       No. 845                        7 Mei 1993
DECLARATION OF THE GOVERNING BODIES                     VERKLARING VAN DIE BESTUURSLIGGAME VAN
OF STATE-AIDED SCHOOLS AS STATUTORY                     STAATSONDERSTEUNDE SKOLE TOT STA-
BODIES                                    TUTERE LIGGAME
  By virtue of the powers vested in the Minister of Law            Kragtens die bevoegdheid verleen aan die Minister
and Order by section 1 of the Control of Access to              van Wet en Orde by artikel 1 van die Wet op Beheer
Public Premises and Vehicles Act, 1985 (Act No. 53 of            van Toegang tot Openbare Persele en Voertuie, 1985
1985), which powers have been delegated to me in               (Wet No. 53 van 1985), welke bevoegdheid ingevolge
terms of section 5 of the Act by Government Notice No.            artikel 5 van die Wet aan my gedelegeer is by
1631, dated 20 July 1990, published in Government              Goewermentskennisgewing No. 1631 van 20 Julie
Gazette No. 12647, dated 20 July 1990, I, Louwrens              1990, gepubliseer in Staatskoerant No. 12647 van 20
Petrus Erasmus Malan, Deputy Commissioner of the               Julie 1990, verklaar ek, Louwrens Petrus Erasmus
South African Police, hereby declare any governing              Malan, Adjunkkommissaris van die Suid-Afrikaanse
body of a state-aided school referred to in section 29 of          Polisie, enige bestuursliggaam van ’n staatsonder-
th e E d u ca tio n A ffa irs A c t (H o u s e o f A s s e m b ly ), 1 988  s te u n d e s k o o l, b e d o e l in a rtik e l 2 9 v a n d ie W e t op
(Act No. 70 of 1988), to be a statutory body for the             Onderwysaangeleenthede (Volksraad), 1988 (Wet No.
purposes of this Act.                            70 van 1988), tot statutere liggaam vir doeleindes van
                                       hierdie Wet.
L. P. E. MALAN,                               L. P. E. MALAN,
Deputy Commissioner: South African Police.                  Adjunkkommissaris: Suid-Afrikaanse Polisie.

  10127 — A                                                            14807 —1

Page 2
Download full gazette PDF