A Laws.Africa project
12 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-12 number 14809

Partners

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
                                                   £ rrG = >   £  G  l

                                                     C    • S ' S “ ,sf
                    R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                       OF                 VAN
                  S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
           Government Gazette
            Staatskoerant
  V o l. 3 3 5             P R E T O R IA ,  12  m e  I^ 1993             N o .    1 4 8 0 9      PROCLAMATION                            PROKLAMASIE
              b y th e                              van d ie

           S ta te P re s id e n t                     S ta a ts p re s id e n t

    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a          van d ie R e p u b lie k v a n S u id -A frik a

N o . 4 1 ,1 9 9 3                        N o . 4 1 ,1 9 9 3

                                 VERLENING VAN IMMUNITEITE EN VOORREGTE
GRANTING OF IMMUNITIES AND PRIVILEGES IN
                                 IN TERME VAN DIE WET OP DIPLOMATIEKE IMMU­
TERMS OF THE DIPLOMATIC IMMUNITIES AND
                                 NITEITE EN VOORREGTE, 1989 (WET No. 74 VAN
PRIVILEGES ACT, 1989 (ACT No. 74 OF 1989), TO          1989), AAN DIE WAARNEMERS VAN DIE VER-
THE OBSERVERS FROM THE UNITED NATIONS,              ENIGDE NASIES, DIE GEMENEBES, DIE EURO-
THE COMMONWEALTH, THE EUROPEAN COMMU­              PESE GEMEENSKAP EN DIE ORGANISASIE VIR
NITY AND THE ORGANISATION FOR AFRICAN              AFRIKA EENHEID, TEENWOORDIG IN SUID-
UNITY, PRESENT IN SOUTH AFRICA IN TERMS OF            AFRIKA IN TERME VAN VERENIGDE NASIES
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLU­             VEILIGHEIDSRAAD RESOLUSIE 772 VAN 17
TION 772 OF 17 AUGUST 1992                    AUGUSTUS 1992

  Under section 4 (c) of the Diplomatic Immunities and       Kragtens artikel 4 (c) van die Wet op Diplomatieke
Privileges Act, 1989, I hereby confer upon the          Immuniteite en Voorregte, 1989, verleen ek hierdeur
                                 aan die waarnemers van die Verenigde Nasies, die
observers from the United Nations, the European
                                 Gemenebes, die Europese Gemeenskap en die Orga-
Community, the Commonwealth and the Organisation
                                 nisasie vir Afrika Eenheid, teenwoordig in Suid-Afrika
for African Unity present in South Africa in terms of
                                 in terme van Verenigde Nasies Veiligheidsraad Reso-
United Nations Security Council Resolution 772 of 17
                                 lusie 772 van 17 Augustus 1992 (hierna die “ Interna-
August 1992 (hereinafter the “ International Observ­
                                 sionale Waarnemers” ) die immuniteite en voorregte
ers” ) the immunities and privileges as indicated in the     soos aangedui in die Bylae hierby.
Schedule hereto.
                                  Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
  Given under my Hand and the Seal of the Republic       bliek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Drie-en-
of South Africa at Cape Town this Twenty-third day of      twintigste dag van April Eenduisend Negehonderd
April, One thousand Nine hundred and Ninety-three.        Drie-en-negentig.
F. W. DE KLERK,                         F. W. DE KLERK,
State President.                         Staatspresident.
By Order of the State President-in-Cabinet:           Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
R. F. BOTHA,                           R. F. BOTHA,
Minister of the Cabinet.                     Minister van die Kabinet.
  1 1 1 in — a                                                   14809^1

Page 2
Download full gazette PDF