A Laws.Africa project
14 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-14 number 14803

Partners

Download PDF (2.6 MB)
Page 1
                                                     R E P U B L IE K
                                                        VAN
                                                     S U ID -A F R IK A
            Government Gazette
             Staatskoerant
                                             MAY
  V ol. 3 3 5                    P R E T O R IA ,      14
                                             MEI
                                               1993                      No. 1 4 8 0 3 ^

        GOVERNMENT NOTICES                                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS
        DEPARTMENT OF HOME                                DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE
           AFFAIRS                                        SAKE
No. 8 75                           14 M a y 1 9 9 3        No. 875                          14 M ei 1993
        PUBLICATIONS OR OBJECTS                                   PUBLIKASIES OF VOORWERPE
               CONDITIONS                                           VOORWAARDES
  A Committee of Publications has decided under sec­                     n Komitee van Publikasies het kragtens artikel 15
tion 15 (2) of the Publications Act, 1974 (the Act), that                 (2) van die Wet op Publikasies, 1974 (die Wet), beslis
the undermentioned publication is not undesirable                     dat die ondergenoemde pubiikasie nie binne die
within the meaning of section 47 (2) of the Act, subject                  bedoeling van artikel 47 (2) van die Wet ongewens is
to the conditions—                                     nie onderhewig aan die voorwaardes—
   that the publication may not knowingly be sold,                      dat die pubiikasie nie wetens verkoop, verhuur of
  hired or lent out by lending libraries to persons under                   deur uitleenbibiioteke geieen mag word aan persone
  the age of 18 years;                                    onder die ouderdom van 13 jaar nie;
   that the publication may not be displayed in public                     dat die pubiikasie nie vir doeleindes van versprei-
  for purposes of distribution.                                ding in die openbaar uitgestal mag word nie.
  Entry No.            Publication or object                   Author or producer                  Entry deleted
 Inskrywing No.          Pubiikasie of voorwerp                  Skrywer of voortbringer               Inskrywing geskrap

P93/03/51 ..........  The Joy of Sex..........................................  Alex Comfort.........................................  G.G./SK. 4178, G.N./GK. 324,
                                                                      dd/ged. 1974-01-01.
No. 876                           14 M ay 1993          No. 876                          14 M ei 1993
        PUBLICATIONS OR OBJECTS                                   PUBLIKASIES OF VOORWERPE
SETTING ASIDE OF DECLARATION THAT PUBLI­                          TERSYDESTELLING VAN VERKLARING                      DAT
    CATIONS ARE UNDESIRABLE                                  PUBLIKASIES ONGEWENS IS
  A Committee referred to in section 4 of the Publi­                     ’n Komitee bedoel in artikel 4 van die Wet op Publi­
cations Act, 1974 (the Act), has decided under sec­                    kasies, 1974 (die Wet), het kragtens artikel 15 (2) van
tion 15 (2) of the Act on review that the undermen­                    die Wet op hersiening beslis dat die ondergenoemde
tioned publications are not undesirable within the                     publikasies nie binne die bedoeling van artikel 47 (2)
meaning of section 47 (2) of the Act. The undermen­                    van die Wet ongewens is nie. Die ondergenoemde
tioned entries in respect of the publications are hereby                  inskrywings ten opsigte van die publikasies word hierby
deleted:                                          geskrap:
  1 1 A 1 a _a

Page 2
Download full gazette PDF