A Laws.Africa project
14 May 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-05-14 number 14808

Partners

Download PDF (865.8 KB)
Page 1
                                                     CrkZG-
                                                     s.sr;                   R E P U B L IC         R E P U B L IE K
                      OF              VAN
                 S O U T H A F R IC A       S U ID -A F R IK A
        Government Gazette
         Staatskoerant

 Vol. 335              P R E T O R I A , 14 jJJj"Y 1993             NO. 14808

      PROCLAMATION                         PROKLAMASIE
              b y th e                           van d ie
         S ta te P re s id e n t                   S ta a ts p re s id e n t
    o f th e R e p u b lic o f S o u th A fric a       van d ie R e p u b lie k van S u id -A frik a
N o . 40, 1993                       N o . 40, 1993
FILLING OF A VACANCY IN THE HOUSE OF
                              AANVULLING VAN ’N VAKATURE IN DIE VOLKS-
ASSEMBLY: ELECTORAL DIVISION OF WATER-             RAAD: KIESAFDELING WATERBERG
BERG
  Under the powers vested in me by section 2 (1) of     Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 2 (1)
the Filling of Casual Vacancies in Parliament Act, 1992  van die Wet op die Aanvulling van Tussentydse
(Act No. 148 of 1 9 9 2 )-                 Vakatures in die Parlement, 1992 (Wet No. 148 van
                              1 9 9 2 )-
  (1) I hereby declare that a vacancy has occurred in
                               (1) verklaar ek dat ’n vakature ontstaan het in die
    the representation of the House of Assembly in
                                 verteenwoordiging van die Volksraad in die
    the Electoral Division of Waterberg; and          kiesafdeling Waterberg; en
  (2) I hereby order that the vacancy be filled within    (2) gelas ek dat die vakature aangevul word binne
    21 days after the date of the publication of this     21 dae vanaf die datum van afkondiging van
    Proclamation, by the nomination of a member,        hierdie Proklamasie, deur die benoeming van ’n
    for the unexpired portion of the tenure of office     lid vir die onverstreke gedeelte van die ampster-
    of the former member who vacated the seat         myn van die gewese lid wat die betrokke setel
    concerned, by the political party which in terms      ontruim het, deur die politieke party wat inge-
    of section 2 (2) of the said Act is competent to      volge artikel 2 (2) van genoemde Wet bevoeg is
    make the nomination.                    om die benoeming te doen.
                               Gegee onder my Hand en die Seel van die
 Given under my Hand and the Seal of the Republic     Republiek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die
of South Africa at Cape Town this Thirteenth day of    Dertiende dag van Mei Eenduisend Negehonderd
May, One thousand Nine hundred and Ninety-three.      Drie-en-negentig.
F. W. DE KLERK,                      F. W. DE KLERK,
State President.                      Staatspresident.
By Order of the State President-in-Cabinet:        Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:
D. P. A. SCHUTTE,                     D. P. A. SCHUTTE,
Minister of the Cabinet.                  Minister van die Kabinet.
 11009 — A                                                14808 — 1

Page 2
Download full gazette PDF