A Laws.Africa project
4 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-04 number 14863

Partners

Download PDF (2.1 MB)
Page 1
   CirG, S G.

                 R E P U B L IC
                    OF
                S O U T H A F R IC A
        Government Gazette
         Staatskoerant
                              JUNE
 Vol. 336              PRETORIA, 4         1993            No. 14863
                              JUNIE      GOVERNMENT NOTICES                  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

DEPARTMENT OF WATER AFFAIRS AND                DEPARTEMENT VAN WATERWESE EN
      FORESTRY                           BOSBOU

No. 995                 4 Ju n e 1993    No. 995                4 J u n ie 1 9 9 3

                              MHLATUZERIVIER - STAATSWATERBEHEERGE -
MHLATUZE   RIVER  GOVERNMENT   WATER         BIED: DISTRIKTE MTONJANENI, ESHOWE, LOWER
CONTROL AREA: DISTRICTS OF MTONJANENI,           UMFOLOZI EN MTUNZINI, NATAL: BEPALING
ESHOWE, LOWER UMFOLOZI AND MTUNZINI,            KRAGTENS ARTIKEL 63 (2) VAN DIE WATERWET,
NATAL: DETERMINATION IN TERMS OF SECTION          1956 (WET No. 54 VAN 1956), VAN DIE MAKSIMUM
63 (2) OF THE WATER ACT, 1956 (ACT No. 54 OF        OMVANG VAN GROND WAT BESPROEI KAN
1956), OF THE MAXIMUM EXTENT OF LAND THAT          WORD
MAY BE IRRIGATED
                                1. Ek, Jacob Albertus van Wyk, Minister van Water-
 1. I, Jacob Albertus van Wyk, Minister of Water      wese en Bosbou, kragtens die bevoegdheid my ver-
Affairs and Forestry, in terms of the powers vested in   leen by—
me by—
                               (a) artikel 63 (1) (b) van die Waterwet, 1956 (Wet
 (a) section 63 (1) (b) of the Water Act, 1956 (Act       No. 54 van 1956), maak hierby die bepalings
   No. 54 of 1956), hereby make the provisions of       van artikel 63 van genoemde Wet op die Mhla-
   section 63 of the said Act applicable to the Mhla-     tuzerivier-staatswaterbeheergebied van toepas­
   tuze River Government Water Control Area;          sing;
 (b) section 63 (11 A) of the said Act, hereby prohibit   (b) artikel 63 (11 A) van genoemde Wet, plaas
   the construction, alteration or enlargement of       hierby ’n verbod op die oprigting, verandering of
   any water work for the abstraction, diversion,       vergroting van ’n waterwerk vir die uitneem, uit-
   impoundment or storage of water from the Mhla-       keer, opdamming of opgaring van water uit die
   tuze River in the said Control Area, except on       Mhlatuzerivier in bogenoemde Beheergebied
   the authority of a permit issued by me, and sub­      behalwe kragtens magtiging van ’n permit wat
   ject to the conditions specified in such permit;      deur my uitgereik is en onderworpe aan die
                                 voorwaardes wat in sodanige permit vervat is;
  (c) section 63 (2) (a), read with section 63 (2A), of
    the said Act, hereby determine that the maxi­     (c) artikel 63 (2) (a), gelees met artikel 63 (2A), van
    mum extent of land comprised in any piece of        genoemde Wet, bepaal hierby dat die maksi-
    land in the said Control Area which may be irri­      mum omvang van grand wat deel uitmaak van
    gated with water from the Mhlatuze River shall       enige stuk grand in genoemde Beheergebied
 16564—A                                               14863 — 1

Page 2
Download full gazette PDF