A Laws.Africa project
8 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-08 number 14864

Partners

Download PDF (4.2 MB)
Page 1
         G=> & Gk
                   R E P U B L IC            R E P U B L IE K
     i                 OF                  VAN
                  S O U T H A F R IC A          S U ID -A F R IK A
          Government Gazette
           Staatskoerant
                           Regulation Gazette
                           Regulasiekoerant
                             N o. 5 0 9 6  V ol. 3 3 6              P R E T O R IA , 8        1993             No. 1 4 8 6 4


         COM M ISSION                             OPDRAG
             b y th e                               v a n d ie
          S ta te P r e s id e n t                      S ta a t s p r e s id e n t
 TO: REGIONAL COURT MAGISTRATE HENDRIK                AAN: STREEKHOFLANDDROS HENDRIK
     HERCULES VAN DER WATT                       HERCULES VAN DER WATT
Greetings:                            Saluut:
  Whereas I deem it expedient to appoint a commis­        Aangesien ek dit dienstig ag om 'n kommissie aan te
sion to inquire into and report on the matters men­       stel om ondersoek in te stel na en verslag te doen oor
tioned herein-after;                       die aangeleenthede hieronder vermeld;
  Now, therefore, by reason of the great trust I repose      So is dit dat ek, aangesien ek groot vertroue in u
in your knowledge, judgment, and ability, I hereby auth­     kennis, oordeel en bekwaamheid stel, u hierby magtig
                                 en aanstel as voorsitter en enigste lid van ’n kommissie
orise and appoint you to be chairman and sole member
                                 met die volgende opdrag:
of a commission, with the following terms of reference:
                                    Om ondersoek in te stel, verslag en aanbeve-
   To investigate into, report on       and   make    lings te doen oor—
  recommendations regarding —
                                   — die omstandighede wat aanleiding gegee het
   — the circumstances which gave rise to the allot­         tot die toekenning van Kontrak No. 95/92 deur
    ment of Contract No. 95/92 by the State             die Staatstenderraad vir die lewering van
    Tender Board for the supplying of certain soya         sekere soja gebaseerde produkte aan die
    based products to the State;                  Staat;
   — the circumstances which gave rise to the           — die omstandighede wat aanleiding gegee het
    subsequent cancellation of Contract No. 95/92          tot die daaropvolgende kansellasie deur die
    by the State Tender Board;                   Staatstenderraad van Kontrak No. 95/92;
  — the procedure that was followed with the allot­        — die prosedure wat gevolg is met die toeken­
   ment and subsequent cancellation of the             ning en daaropvolgende kansellasie van die
                                    bovermelde kontrak;
   above-mentioned contract;
                                   — die vraag of daar inderdaad ’n geregverdige
  — the question whether there was in fact a justi­
                                    behoefte vir die aangaan van die bovermelde
   fied need for the conclusion of the above-men­          kontrak bestaan het;
   tioned contract;
                                   — die vraag of enige wanpraktyke met die toe­
  — the question whether any malpractices              kenning en kansellasie van die kontrak
   occurred during the allotment and cancellation          plaasgevind het en of enige persoon of instan-
   of the contract and if any person or instance          sie in die proses benadeel is of onregmatig
   was aggrieved or wrongfully and unlawfully            bevoordeel, begunstig of verryk is;
   favoured or enriched in the process;              — die vraag of daar in die proses enige nalatig-
  — the question whether any negligence or wilful          heid of opsetlike onreelmatigheid of onge-
   irregularities on the part of any person or           rymdheid aan die kant van enige persoon of
   instance was present in the process; and             instansie aanwesig was; en

Page 2
Download full gazette PDF