A Laws.Africa project
9 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-09 number 14862

Partners

Download PDF (5.3 MB)
Page 1
  <Sr c=> ? Gc

                  R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                     OF                VAN
                S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
  Vol. 3 3 6             P R E T O R IA , 9        1993          NO. 14862

        GENERAL NOTICES                   ALGEMENE KENNISGEWINGS

        N O T IC E 4 9 2 O F 199 3             K E N N IS G E W IN G 4 9 2 V A N 1 9 9 3
  DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY              DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID

  HARMFUL BUSINESS PRACTICES ACT, 1988             WET OP SKADELIKE SAKEPRAKTYKE, 1988
                               Ek, David de Villiers Graaff, Adjunkminister van Han­
  I,  David de Villiers Graaff, Deputy Minister of Trade
                              del en Nywerheid, handelende namens die Minister
and Industry, acting on behalf of the Minister of
                              van Finansies en van Handel en Nywerheid, publiseer
Finance and of Trade and Industry, do hereby, in terms
                              hiermee, kragtens artikel 10 (3) van die Wet op Skade-
of section 10 (3) of the Harmful Business Practices Act,
                              like Sakepraktyke, 1988 (Wet No. 71 van 1988), die
1988 (Act No. 71 of 1988), publish the report of the
                              verslag van die Sakepraktykekomitee oor die uitslag
Business Practices Committee on the result of an
                              van die ondersoek deur die Komitee gedoen kragtens
investigation made by the Committee pursuant to      Algemene Kennisgewing 903 gepubliseer in Staats­
General Notice 903 published in Government Gazette     koerant No. 14322 gedateer 9 Oktober 1992 en Alge­
No. 14322 dated 9 October 1992 and General Notice     mene Kennisgewing 1052 gepubliseer in Staatskoe­
1052 published in Government Gazette No. 14407       rant No. 14407 gedateer 20 November 1992, soos in
dated 20 November 1992, as set out in the Schedule.    die Bylae uiteengesit.
D. DE V. GRAAFF,                       D. DE V. GRAAFF,
Deputy Minister of Trade and Industry.            Adjunkminister van Handel en Nywerheid.


                            SCHEDULE

                  B usiness Pr a c tic es C o m m ittee
            R E P O R T IN T E R M S O F S E C T IO N 10 (1) O F T H E H A R M FU L
             B U S IN E S S P R A C T IC E S AC T, 1988 (A C T No. 71 O F 1988)
                          R e p o rt No. 26
      M. C. ADENDORFF, J. HEPBURN, J. A. COETZEE, A. E. MULLER AND A. JACOBS

Contents
    1.  Introduction
    2.  The parties
    3.  The business practice
    4.  Evaluation of the business practice
    5.  Recommendations

Page 2
Download full gazette PDF