A Laws.Africa project
11 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-11 number 14858

Partners

Download PDF (7.4 MB)
Page 1
  £ - STS— n
         Government Gazette
          Staatskoerant
                      Regulation Gazette
                       Regulasiekoerant
                        No. 5 0 9 5                           JUNE
 V ol. 3 36           P R E T O R IA , 11 J U N IE 1993          N o. 1 4 8 5 8

     GOVERNMENT NOTICES                 GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

   DEPARTMENT OF AGRICULTURE                 DEPARTEMENT VAN LANDBOU
N o. R. 9 94            11 J u n e 1 9 9 3  N o. R. 9 94           11 J u n ie 1 9 9 3

BURGERSHALL IRRIGATION DISTRICT, DISTRICT        BURGERSHALL-BESPROEIINGSDISTRIK, DISTRIK
OF NELSPRUIT, TRANSVAAL: AMENDMENT OF          NELSPRUIT,  TRANSVAAL:    WYSIGING VAN
BOUNDARIES IN TERMS OF SECTION 76 (1) OF         GRENSE INGEVOLGE ARTIKEL 76 (1) VAN DIE
THE WATER ACT, 1956 (ACT No. 54 OF 1956)         WATER WET, 1956 (Wet No. 54 VAN 1956)

  I,  Andre Isak van Niekerk, Minister of Agriculture, Ek, Andre Isak van Niekerk, Minister van Landbou,
hereby, in terms of section 76 (1) of the Water Act, wysig hierby kragtens artikel 76 (1) van die Waterwet,
1956 (Act No. 54 of 1956), amend the boundaries of 1956 (Wet No. 54 van 1956), die grense van die Bur-
the Burgershall Irrigation District by the inclusion of gershall-besproeiingsdistrik deur die insluiting van
Portion 19 of the farm Nola 24 JU, which district shall Gedeelte 19 van die plaas Nola 24 JU, welke distrik
still be known as the Burgershall Irrigation District.  steeds as die Burgershall-besproeiingsdistrik bekend
                             staan.
A. I. VAN NIEKERK,
                             A. I. VAN NIEKERK,
Minister of Agriculture.
                             Minister van Landbou.N o. R. 1013            11 J u n e 1 9 9 3  No. R. 1013            11 J u n ie 1 9 9 3
        CO-OPERATIVES ACT, 1981                 KOOPERASIEWET, 1981
         (ACT No. 91 OF 1981)                  (WET No. 91 VAN 1981)
SALE OF LUCERNE HAY PRODUCED IN THE AREA         VERKOOP VAN LUSERNHOOI GEPRODUSEER IN
OF SENTRAALWES (KOOPERATIEF) BEPERK:           DIE GEBIED VAN SENTRAALWES (KOOPERATIEF)
WITHDRAWAL                        BEPERK: INTREKKING
 I,  Andre Isak van Niekerk, Minister of Agriculture, Ek, Andre Isak van Niekerk, Minister van Landbou,
acting under section 241 (3) of the Co-operatives Act, handelende kragtens artikel 241 (3) van die Koopera-
1981 (Act No. 91 of 1981), hereby withdraw Govern­ siewet, 1981 (Wet No. 91 van 1981), trek hierby
ment Notices Nos. R. 1949 of 27 November 1959 and Goewermentskennisgewings Nos. R. 1949 van 27
R. 972 of 10 November 1961.              November 1959 en R. 972 van 10 November 1961 in.
A. I. VAN NIEKERK,                    A. I. VAN NIEKERK,
      An   iI t i i r a              M inister van Landbou.

Page 2
Download full gazette PDF