A Laws.Africa project
11 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-11 number 14859

Partners

Download PDF (17.0 MB)
Page 1
  (S<-G> SG.
   I  ■
                  R E P U B L IC           R E P U B L IE K
                     OF                VAN
                 S O U T H A F R IC A         S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
  Vol. 3 3 6            P R E T O R IA , 11        199 3          NO . 1 4 8 5 9


            GENERAL NOTICES • ALGEMENE KENNISGEWINGS
     (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS) • (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES)

                 C O M P A N IE S • M A A T S K A P P Y E
                      N O T IC E 4 9 4 O F 1 9 9 3
                  DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
         NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT No. 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies,
registration of changes of names, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of
capital and dissolutions are published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is
accepted for errors and omissions or the consequences thereof.
P. B. ROODT,
Registrar of Companies.

                  K E N N IS G E W IN G 4 9 4 V A N 1 9 9 3
                DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
      KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET No. 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van
maatskappye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name,
verminderings van kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen
verantwoordelikheid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
P. B. ROODT,
Registrateurvan Maatskappye.
        IN C O R P O R A T IO N O F C O M P A N IE S . IN L Y W IN G V A N M A A T S K A P P Y E
            New companies and conversions from close corporations into companies
           Nuwe maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye
       Number, name, address, *main object, share capital and previous close corporation name and number
      Nommer, naam, ad res, t hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasienaam en -nommer
* Business: Codes • Besigheid: Kodes
 1: Agriculture, hunting, forestry and fishing • Landbou, jag, bosbou en vissery.
 2: Mining and quarrying • Mynwese en steengroefwerk.
 3: Manufacturing . Fabriekswese.
 4: Electricity, gas and water • Elektrisiteit, gas en water.
 5: Construction • Konstruksie.
 6: Wholesale and retail trade and catering and accommodation services • Groot- en kleinhandel en verversings- en akkom-
   modasiedienste.
 7: Transport, storage and communication • Vervoer, opberging en kommunikasie.
 8: Financing, insurance, real estate and business services • Finansiering, versekering, vaste eiendom en
   besigheidsdienste.
 9: Community, social and personal services • Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste.
10: Activities not adequately defined • Bedrywighede nie voldoende omskryf nie.

Page 2
Download full gazette PDF