A Laws.Africa project
18 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-18 number 14871

Partners

Download PDF (19.7 MB)
Page 1
      6 68 G          R E P U B L IC          R E P U B L IE K
       s. 559            OF                VAN
                 S O U T H A F R IC A        S U ID -A F R IK A
  V o l.                                            N o. 1 4 8 7 1
            GENERAL NOTICES • ALGEMENE KENNISGEWINGS
      (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS) • (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES)

                 COMPANIES • MAATSKAPPYE
                      N O T IC E 5 1 8 O F 1 9 9 3
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
          N O TIC ES IN TER M S O F TH E C O M P A N IE S ACT, 1973 (AC T No. 61 O F 1973)
   The follow ing notices relating to incorporation and registration of com panies, conversions of com panies,
registration of changes of nam es, translated and shortened form s of nam es, defensive nam es, reductions of
capital and dissolutions are published fo r general inform ation.
  No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is
accepted fo r errors and om issions o r the consequences thereof.
P. B. ROODT,
R egistrar of C om panies.

                   K E N N IS G E W IN G 5 1 8 V A N 1 9 9 3
                 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
      KE N N IS G E W IN G S IN G EVO LG E DIE M AATS KAP PY W ET, 1973 (W ET No. 61 VAN 1973)
  Die volgende kennisgew ings in verband m et inlyw ing en registrasie van m aatskappye, om skeppings van
m aatskappye, registrasie van naam sveranderinge, vertaalde en verkorte vorm e van nam e, defensiew e name,
verm inderings van kapitaal en ontbindings word vir algem ene inligting bekendgem aak.
  Geen w aarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, w ord gegee nie en geen
verantw oordelikheid v ir foute en w eglatings of die gevolge daarvan w ord aanvaar nie.
P. B. ROODT,
R eg istra te u rva n M aatskappye.
         IN C O R P O R A T IO N O F C O M P A N IE S . IN L Y W IN G V A N M A A T S K A P P Y E
             New companies and conversions from close corporations into companies
            Nuwe maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye
       Number, name, address, * main object, share capital and previous close corporation name and number
      Nommer, naam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasienaam en -nommer
* Business: Codes • Besigheid: Kodes
 1: Agriculture, hunting, forestry and fishing • Landbou, jag, bosbou en vissery.
 2: Mining and quarrying • Mynwese en steengroefwerk.
 3: Manufacturing . Fabriekswese.
 4: Electricity, gas and water • Elektrisiteit, gas en water.
 5: Construction . Konstruksie.
 6: Wholesale and retail trade and catering and accommodation services • Groot- en kleinhandel en verversings- en akkom-
   modasiedienste.
 7: Transport, storage and communication • Vervoer, opberging en kommunikasie.
 8: Financing, insurance, real estate and business services • Finansiering, versekering, vaste eiendom en
   besigheidsdienste.
 9: Community, social and personal services • Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste.
10: Activities not adequately defined • Bedrywighede nie voldoende omskryf nie.
 15958 — A                                               1 4871 — 1

Page 2
Download full gazette PDF