A Laws.Africa project
23 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-23 number 14895

Partners

Download PDF (993.0Ā KB)
Page 1
        Government Gazette
         Staatskoerant
 Vol. 336             PRETORIA, 23       j v m  \E  1993        NO. 14895

        GENERAL NOTICE                      ALGEMENE KENNISGEWING

       NOTICE 554 OF 1993                    KENNISGEWING 554 VAN 1993
 HARMFUL BUSINESS PRACTICES ACT, 1988               WET OP SKADELIKE SAKEPRAKTYKE, 1988
  Business Practices Committee                       Sakepraktykekomitee
  In terms of the provisions of section 8 (4) of the      Ingevolge die bepalings van artikel 8 (4) van die Wet
Harmful Business Practices Act, 1988 (Act No. 71 of     op Skadelike Sakepraktyke, 1988 (Wet No. 71 van
1988), notice is herewith given that the Business PracĀ­    1988), word hiermee bekendgemaak dat die SakeprakĀ­
tices Committee intends to undertake an investigation    tykekomitee van voorneme is om kragtens die bepaĀ­
in terms of section 8 (1) (a) of the said Act into the    lings van artikel 8 (1) (a) van gemelde Wet ondersoek
business practices of Terra Exploration and DevelĀ­      in te stel na die sakepraktyke van Terra Exploration
opment Limited, FCF Developing Capital Limited,       and Development Limited, FCF Developing Capital
Falcon Developing Capital Limited, FCF Securities      Limited, Falcon Developing Capital Limited, FCF SecuĀ­
Limited, Falcon Corporate Finance (Pty) Limited, REF     rities Limited, Falcon Corporate Finance (Pty) Limited,
Corporate Finance (Pty) Limited, Terra Holdings (Pty)    REF Corporate Finance (Pty) Limited, Terra Holdings
Limited, Principal Securities (Pty) Limited, Principal    (Pty) Limited, Principal Securities (Pty) Limited, PrinciĀ­
Mining (Pty) Limited, Manresa Investments CC, La Roc     pal Mining (Pty) Limited, Manresa Investments BK, La
Mining and Investment Limited, subsidiaries of the      Roc Mining and Investment Limited, filiale van boge-
above-mentioned undertakings, Amargant David
                               noemde ondernemings, Amargant David Romero,
 Romero, Cecil Loftie-Eaton, Michael Putnam de Pinna,
                               Cecil Loftie-Eaton, Michael Putnam de Pinna, Wendy
Wendy Harris, Maggi Payne and any employee, agent,
                               Harris, Maggi Payne en enige werknemer, agent, ver-
 representative, director or broker of the above-menĀ­
                               teenwoordiger, direkteur of makelaar van boge-
tioned.
                               noemde.
  Any person may within a period of 30 days from the
 date of this notice make written representations regardĀ­   Enige persoon kan binne ā€™n tydperk van 30 dae
 ing the above-mentioned investigation to the Business    vanaf die datum van hierdie kennisgewing skriftelike
 Practices Committee. Representations must be        vertoe aangaande die voorgestelde ondersoek tot die
 addressed to:                        Sakepraktykekomitee rig. Vertoe moet gerig word aan:
   The Secretary                         Die Sekretaris
   Business Practices Committee                ā€¢ Sakepraktykekomitee
   Private Bag X84                        Privaatsak X84
   PRETORIA                           PRETORIA
   0001.                             0001 .
[Ref. H101/20/10/112 (92). Enquiries: Mrs J. M. van     [Verw. H101/20/10/112 (92). Verw.: Mev. J. M. van der
der Merwe, Tel. (012) 310-9579]               Merwe, Tel. (012) 310-9579]

 20100ā€”A                                               14895 ā€” 1

Page 2
Download full gazette PDF