A Laws.Africa project
24 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-24 number 14898

Partners

Download PDF (3.0 MB)
Page 1
                  R E P U B L IC          R E P U B L IE K
                     OF                VAN
                S O U T H A F R IC A        S U ID -A F R IK A
         Government Gazette
          Staatskoerant
 V ol. 3 3 6            P R E T O R IA , 2 4      1993         N o. 1 4 8 9 8

      GOVERNMENT NOTICE                   GOEWERMENTSKENNISGEWING


OFFICE FOR PUBLIC ENTERPRISES AND              KANTOOR VIR OPENBARE ONDERNE-
     PRIVATISATION                      MINGS EN PRIVATISERING
No. 1136                24 June 1993     No. 1136             24 Junie 1993

        MINISTRY FOR PUBLIC                   MINISTERS VIR OPENBARE
                                       ONDERNEMINGS
          ENTERPRISES
                               WYSIGING VAN KENNISGEWING WAARVOLGENS
AMENDMENT OF NOTICE PROHIBITING A              ’N BEPERKENDE PRAKTYK VERBIED WORD
RESTRICTIVE PRACTICE IN TERMS OF SECTION           INGEVOLGE ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP DIE
14 OF THE MAINTENANCE AND PROMOTION OF            HANDHAWING EN BEVORDERING VAN MEDE-
COMPETITION ACT, 1979 (ACT No. 96 OF 1979)          DINGING, 1979 (WET No. 96 VAN 1979)
  In terms of Notice 426 that was published in Govern­    Ingevolge Kennisgewing 426 wat in Staatskoerant
ment Gazette No. 14797 of 14 May 1993 I, Dawid        No. 14797 van 14 Mei 1993 gepubliseer is, het ek,
Jacobus de Villiers, Minister for Pubic Enterprises,     Dawid Jacobus de Villiers, Minister vir Openbare
                               Ondernemings, sekere wyses van optrede onwettig
declared certain forms of conduct to be unlawful. This
                               verklaar. Hierdie optrede het gevolg op ’n ondersoek
action followed upon an investigation conducted by the    gedoen deur die Raad op Mededinging na bewerings
Competition Board into allegations of unjustifiable dis­   van ongeregverdigde diskriminerende praktyke deur
criminatory practices by certain manufacturers of medi­   bepaalde vervaardigers van medisyne wat uiteindelik
cines which could eventually be sold on prescription.    op voorskrif verkoop kan word.
  There has been widespread reaction to Notice 426,      Daar was wydverspreide reaksie op Kennisgewing
much of it by persons who, for one reason or another,    426, baie daarvan vanaf persone wat, om die een of
showed no interest in the Board’s investigation or      ander rede, nie belangstelling in die Raad se onder­
                               soek getoon het nie of tot nou toe geen voorleggings
hitherto have made no submissions on the relevant
                               oor die onderhawige aangeleenthede gemaak het nie.
issues. More particularly, comments have been
                               In besonder, is kommentaar ontvang wat sekere veran-
received advocating certain changes to Notice 426 to     deringe aan Kennisgewing 426 bepleit om voorsiening
cater for particular circumstances or to facilitate inter­  te maak vir bepaalde omstandighede of om die uitleg
pretation and implementation of the Notice. Other par­    en implementering van die kennisgewing te vergemak-
ties referred to the gross abuses that occur under the    lik. Ander partye het verwys na die growwe misbruike
existing system which were mentioned in the Board’s     wat plaasvind onder die bestaande stelsel wat in die
Report No. 34.                        Raad se Verslag No. 34 vermeld word.
 20402—A                                             1 4 8 9 8 —1

Page 2
Download full gazette PDF