A Laws.Africa project
25 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-25 number 14887

Partners

Download PDF (4.7 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                       CAPE TOWN, 25 JUNE 1993
 ol.  336
                       KAAPSTAD, 25 JUNIE 1993
                                                   No. 14887

       STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

 Jo. 1106.                   25 June 1993   No. 1106.                 25 Junie 1993
 It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general   goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 66 of 1993: Road Traffic Second Amendment Act,       No. 66 van 1993: Tweede Wysigingswet op Padverkeer,
         1993.                              1993.

Page 2
Download full gazette PDF