A Laws.Africa project
25 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-25 number 14889

Partners

Download PDF (26.6 MB)
Page 1
 G 68 G
 s. 559
                  REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


              STAATSKOERANT
            VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper               As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                             CAPE TOWN, 25 JUNE 1993
Vol. 336                                                                 No. 14889
                             KAAPSTAD, 25 JUNIE 1993


        STATE PRESIDENT’S OFFICE                        KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1108.                         25 June 1993    No. 1108.                            25 Junie 1993

 It is hereby notified that the State President has assented           Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the fo llo w in g A c t w h ich is h e re b y pu b lish ed fo r gen era l  g o ed k e u rin g g eh eg h e t aa n d ie o n d e rs ta a n d e W e t w a t h ie rb y
information:—                                 ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 68 of 1993: Correctional Services Amendment Act,              No. 68 van 1993: Wysigingswet op Korrektiewe Dienste,
         1993.                                     1993.

Page 2
Download full gazette PDF