A Laws.Africa project
25 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-25 number 14891

Partners

Download PDF (4.6 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                       CAPE TOWN, 25 JUNE 1993
V ol.  336                                              No. 14891
                        KAAPSTAD, 25 JUNIE 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1110.                    25 June 1993   No. 1110.                 25 Junie 1993
  It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 70 of 1993: Public Accountants’ and      Auditors’   No. 70 van 1993: Wysigingswet op Openbare     Reken-
         Amendment Act, 1993.                       meesters en Ouditeurs, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF