A Laws.Africa project
25 June 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-06-25 number 14892

Partners

Download PDF (8.1 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper         As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                       CAPE TOWN, 25 JUNE 1993
V ol. 336                                               No. 14892
                       KAAPSTAD, 25 JUNIE 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. m i .                   25 June 1993   No. 1111.                 25 Junie 1993
 It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general   goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby
information:—                          ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 71 of 1993: Price Control Amendment Act, 1993.       No. 71 van 1993: Wysigingswet op Prysbeheer, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF