A Laws.Africa project
21 August 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-08-21 number 15088

Partners

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
                R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
       Government Gazette
        Staatskoerant

  Vol. 3 3 8           P R E T O R IA , 21 A U G U S T     1993      No. 15088
                            AUGUSTUS


   GOEWERMENTSKENNISGEWING                      GOVERNMENT NOTICE

  DEPARTEMENT VAN MINERAAL- EN                 DEPARTMENT OF MINERAL AND
     ENERGIESAKE                         ENERGY AFFAIRS
No. 1607            21 A u g u s tu s 199 3   No. 1607              21 A u g u s t 199 3
      VERKLARING VAN WERK IN                  DECLARATION OF WORK IN THE
       NASIONALE BELANG                      NATIONAL INTEREST
  Ek, George Shepstone Bartlett, Minister van Mine-     Under section 9 (1) (f) of the Mines and Works Act,
raal- en Energiesake, verklaar hierby kragtens artikel 9  1956 (Act No. 27 of 1956), I, George Shepstone Bart­
(1) (f) van die Wet op Myne en Bedrywe, 1956 (Wet No.   lett, Minister of Mineral and Energy Affairs, hereby
27 van 1956), dat die verrigting van sekere werk op    declare that in my opinion the performance on Sun­
Sondae, waarvan besonderhede in die Bylae hiervan     days of certain work, details of which appear in the
verskyn, na my oordeel vanaf 22 Augustus 1993 vir ’n    Schedule hereto, is necessary in the national interest
tydperk van een jaar in nasionale belang noodsaaklik
                              for a period of one year from 22 August 1993.
is.
                              G. S. BARTLETT,
G. S. BARTLETT,
                              Minister of Mineral and Energy Affairs.
Minister van Mineraal- en Energiesake.
            BYLAE                          SCHEDULE

  Alle werk noodsaaklik vir en bykomend tot die nor-    All work necessary and incidental to the normal pro­
male produksie van goud asook die ontwikkeling van     duction of gold as well as the development of access
toegangswee tot 'n hoegraad ertsliggaam, by die myn    ways to high grade reef bodies, at the mine known as
bekend as East Rand Proprietary Mines Limited, gelee    East Rand Proprietary Mines Limited in the Magisterial
in die landdrosdistrikte Germiston en Boksburg, provin-  Districts of Germiston and Boksburg, Province of the
sie Transvaal.                       Transvaal.
 34744—A                                              1 50 88 — 1

Page 2
Download full gazette PDF