A Laws.Africa project
1 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-01 number 15157

Partners

Download PDF (3.9 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                      CAPE TOWN, 1 OCTOBER 1993
Vol. 340                                                 No. 15157
                      KAAPSTAD, 1 OKTOBER 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1849.                  1 October 1993   No. 1849.                   1 Oktober 1993
 It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the follow ing A ct which is hereby published for general  goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter
information:—                          algemene inligting gepubliseer word:—
No. 152 of 1993: Self-Governing Territories Constitution    No. 152 van 1993: Wysigingswet op die Grondwet van die
          Amendment Act, 1993.                      Selfregerende Gebiede, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF