A Laws.Africa project
6 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-06 number 15158

Partners

Download PDF (78.2 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA   GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                     CAPE TOWN, 6 OCTOBER 1993
Vol. 340                                                No. 15158
                     KAAPSTAD, 6 OKTOBER 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1850.                 6 October 1993   No. 1850.                  6 Oktober 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 130 of 1993: Compensation for Occupational Injuries    No. 130 van 1993: Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings
          and Diseases Act, 1993.                    en -Siektes, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF