A Laws.Africa project
6 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-06 number 15159

Partners

Download PDF (76.0 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


   Registered at the Post Office as a Newspaper       As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                     CAPE TOWN, 6 OCTOBER 1993
Vol. 340                                                No. 15159
                     KAAPSTAD, 6 OKTOBER 1993


      STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 1851.                 6 October 1993   No. 1851.                  6 Oktober 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 131 of 1993: Nuclear Energy Act, 1993.          No. 131 van 1993: Wet op Kemenergie, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF