A Laws.Africa project
6 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-06 number 15161

Partners

Download PDF (6.4 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper      As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                      CAPE TOWN, 6 OCTOBER 1993
V ol .  340                                              No. 15161
                      KAAPSTAD, 6 OKTOBER 1993


        STATE PRESIDENT’S OFFICE              KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1853.                  6 October 1993  No. 1853.                  6 Oktober 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 133 of 1993: Prevention of Family Violence Act, 1993.   No. 133 van 1993: Wet op Voorkoming van Gesinsgeweld,
                                         1993.

Page 2
Download full gazette PDF