A Laws.Africa project
6 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-06 number 15163

Partners

Download PDF (3.6 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                     CAPE TOWN, 6 OCTOBER 1993
V ol . 340                                               No. 15163
                     KAAPSTAD, 6 OKTOBER 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE                KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 1855.                 6 October 1993   No. 1855 .                  6 Oktober 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 136 of 1993: Police Second Amendment Act, 1993.      No. 136 van 1993: Tweede Polisiewysigingswet, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF