A Laws.Africa project
8 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-08 number 15153

Partners

Download PDF (53.5 MB)
Page 1
                                  R EP U B LIC
                                    OF
                                 SO UTH A F R IC A
         Staatskoerant
        Government Gazette
 Vol. 3 4 0             P R E T O R IA , 8  o  CTObI  r  199 3      No. 1 5 1 5 3

           AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE

  Besonderhede ten opsigte van aansoek om openbare padvervoerpermitte (soos ingedien by die onderskeie
plaaslike padvervoerrade of die Nasionale Vervoerkommissie) met aanduiding van, eerstens die verwysings-
nommer, en dan—

   (a)  die naam van die aansoeker;

   (b)  die plek waar die aansoeker sy besigheid dryf of wil dryf, asook sy posadres;

   (c)  die aard van die aansoek, dit wil se of dit ’n aansoek om—

         (C1)  die toestaan van sodanige permit,

         (C2)  die toestaan van bykomende magtiging,

         (C3)  die wysiging van ’n roete,

         (C4)  die wysiging van ’n tydtafel,
         (C5)  die wysiging van tariewe,

         (C6)  die hernuwing van sodanige permit,

         (C7)  die oordrag van sodanige permit,

         (C8)  die verandering van die naam van die betrokke onderneming,

         (C9)  die vervanging van ’n voertuig,

        (C10)  die wysiging van voertuigbesonderhede, of

        (C11)  ’n bykomende voertuig met bestaande magtiging is;
             —asook, in die geval van ’n aansoek in C6 of C7 bedoel—
        (C12)  die nommer van die betrokke permit;

   (d)  die getal en tipe voertuie, met inbegrip van die dravermoe of die bruto voertuigmassa van die voertuie
      wat by die aansoek betrokke is;
   (e)  die aard van die padvervoer of voorgenome padvervoer, dit wil se of dit persone of goedere, of albei
      behels;
   (f)  die klas of klasse van goedere wat vervoer word of vervoer staan te word; en
   (g)  die punte waartussen die roete of roetes waaroor of die gebied of gebiede waarbinne die padvervoer
      onderneem staan te word,

Page 2
Download full gazette PDF