A Laws.Africa project
13 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-13 number 15165

Partners

Download PDF (7.6 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                      CAPE TOWN, 13 OCTOBER 1993
V ol . 340
                      KAAPSTAD, 13 OKTOBER 1993
                                                     No. 15165

       STATE PRESIDENT’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 1857.                 13 October 1993   No. 1857.                  13 Oktober 1993
 It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the follow ing A ct which is hereby published for general  goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter
information:—                          algemene inligting gepubliseer word:—
No. 138 of 1993: University of Cape Town (Private) Amend­    No. 138 van 1993: Private Wysigingswet op die Universiteit
         ment Act (House of Assembly), 1993.                van Kaapstad (Volksraad), 1993.

Page 2
Download full gazette PDF