A Laws.Africa project
13 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-13 number 15166

Partners

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
               REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper         A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                      CAPE TOWN, 13 OCTOBER 1993
Vol. 340                                                  No. 15166
                      KAAPSTAD, 13 OKTOBER 1993


      STATE PRESIDEN T’S OFFICE                 KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1858.                  13 October 1993   No. 1858.                  13 Oktober 1993
  It is hereby notified that the State President has assented   Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to the following Act which is hereby published for general    goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter
information:—                          algemene inligting gepubliseer word:—
No. 139 of 1993: Education Laws Amendment Act (House       No. 139 van 1993: Wysigingswet op Onderwyswette (Volks-
          of Assembly), 1993.                       raad), 1993.

Page 2
Download full gazette PDF