A Laws.Africa project
13 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-13 number 15167

Partners

Download PDF (16.4 MB)
Page 1
                      REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      GOVERNMENT GAZETTE


                 STAATSKOERANT
              VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper                    As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                               CAPE TOWN, 13 OCTOBER 1993
Vol. 340                                                               No. 15167
                                KAAPSTAD, 13 OKTOBER 1993


         STATE PRESIDENT’S OFFICE                            KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 1859.                           13 October 1993       No. 1859.                  13 Oktober 1993
  It is hereby notified that the State President has assented                Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to th e fo llo w in g A c t w h ic h is h e r e b y p u b li s h e d f o r g e n e r a l  goedkeuring geheg het aan die onderstaande W et wat hierby ter
information:—                                       algemene inligting gepubliseer word:—
No. 140 of 1993: Revenue Laws Amendment Act, 1993.                     No. 140 van 1993: Wysigingswet op Inkomstewette, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF