A Laws.Africa project
13 October 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-10-13 number 15169

Partners

Download PDF (4.3 MB)
Page 1
                     REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


                STAATSKOERANT
             VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper                   As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                              CAPE TOWN, 13 OCTOBER 1993
V ol.  340                                                               No. 15169
                               KAAPSTAD, 13 OKTOBER 1993


         STATE PRESIDENT’S OFFICE                           KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 1861.                          13 October 1993      No. 1861.                      13 Oktober 1993
  It is hereby notified that the State President has assented              Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy
to th e fo llo w in g A c t w h ic h is h e r e b y p u b lis h e d fo r g e n e ra l  goedkeuring geheg h et aan die o n d erstaan d e W e t w at hierby te r
information:—                                      algemene inligting gepubliseer word:—
No. 142 of 1993: Exchequer Second Amendment Act, 1993.                 No. 142 van 1993: Tweede Skatkiswysigingswet, 1993.

Page 2
Download full gazette PDF