A Laws.Africa project
3 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-03 number 15316

Partners

Download PDF (1.1 MB)
Page 1
•\<V '
                     R E P U B L IE K          R E P U B L IC
                        VAN                 OF
                     S U ID -A F R IK A        S O U T H A F R IC A
              Staatskoerant
             Government Gazette

      V ol. 3 4 2            P R E T O R IA , 3 g l | ! 5 J l ! 5  1993      No. 1 5 3 1 6

       GOEWERMENTSKENNISGEWING                      GOVERNMENT NOTICE

       DEPARTEMENT VAN NASIONALE                   DEPARTMENT OF NATIONAL
           OPVOEDING                           EDUCATION
     No. 2336            3 D e s e m b e r 19 9 3  No. 2336             3 D e c e m b e r 19 9 3
         WET OP ARBEIDSVERHOUDINGE               EDUCATION LABOUR RELATIONS ACT, 1993
           IN DIE ONDERWYS, 1993
                                    CALLING OF A FOUNDING MEETING OF THE
     BELE VAN DIE STIGTINGSVERGADERING VAN DIE           EDUCATION LABOUR RELATIONS COUNCIL
     RAAD OP ARBEIDSVERHOUDINGE IN DIE ONDER­
     WYS                              I, Rolf Heinrich Stumpf, Interim Chairman of the Edu­
      Ek, Rolf Heinrich Stumpf, Tussentydse Voorsitter    cation Labour Relations Council, hereby give notice in
     van die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys,    terms of section 21 (2) of the Education Labour Rela­
     gee hiermee kennis kragtens artikel 21 (2) van die Wet   tions Act, 1993 (Act No. 146 of 1993), that the founding
     op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys, 1993 (Wet      meeting of the Education Labour Relations Council will
     No. 146 van 1993), dat die stigtingsvergadering van    be held on 1 March 1994 at the Conference Centre,
     die Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys op 1    Human Sciences Research Council Building, 134
     Maart 1994 sal plaasvind te die Konferensiesentrum,    Pretorius Street, PRETORIA.
     Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing-gebou,
     Pretoriusstraat 134, PRETORIA.                All employer organisations and employee organisa­
                                  tions are called upon to attend the founding meeting
      Alle werkgewerorganisasies en werknemerorganisa-
                                  and to furnish the Interim Secretary, Mr R. V. Venter, at
     sies word uitgenooi om die stigtingsvergadering by te
     woon en die Interimsekretaris, mnr. R. V. Venter, by die  the Department of National Education, Private Bag
     Departement van Nasionale Opvooding, Privaatsak      X122, PRETORIA, 0001, not less than seven days
     X122, PRETORIA, 0001, nie later nie as sewe dae      before the date set for the founding meeting, with the
     voor die datum van die vergadering, van die volgende    following information:
     inligtingte voorsien:                     (a) The fullname of the employer organisation or
       (a) Die voile naam van die werkgewers- of werk-        employee organisation, as the case may be, the
         nemerorganisasie en die voile posadres asook       full postal address and the full street address of
         die volledige straatadres van sodanige organi-      such organisation;
         sasie;
                                    (b) the full names and particulars of office of not
       (b) die voile name en besonderhede van minstens
                                      less than two but not more than four delegates
         twee maar nie meer as vier ampsdraers van
                                      of such employer organisation or employee
         sodanige werkgewers- of werknemersorganisa-
        sie w at die organisasie sal verteenw oordig by      organisation who shall represent such organis­
        die stigtingsvergadering; en                ation at the founding meeting; and
      (c) ’n staat van opbetaalde lidmaatskap van        (c) a statement of the paid-up membership of such
        sodanige organisasie soos aan die einde van        organisation as at the end of November 1993
        November 1993 en die wyse waarop dit bepaal        and the method used to arrive at this figure, e.g.
        is, bv. ’n geouditeurde staat.               an audited statement.
     R. H. STUMPF,                       R. H. STUMPF,
     Tussentydse Voorsitter: Raad op Arbeidsverhoudinge     Interim Chairman:     Education  Labour  Relations
      in die Onderw vs.                      Council.

Page 2
Download full gazette PDF