A Laws.Africa project
8 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-08 number 15324

Partners

Download PDF (13.6 MB)
Page 1
          Staatskoerant
         Government Gazette
                        Regulasiekoerant
                       Regulation Gazette
                         N o. 5 2 1 6  Vol. 3 4 2            P R E T O R IA , 8 D E S E M B E R 1993        No. 1 5 3 2 4
                            DECEMBER


  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                     GOVERNMENT NOTICES

   MINISTERS VAN WET EN ORDE                 MINISTRY OF LAW AND ORDER
N o. R. 2 3 8 3         8 D esem ber 1993     N o. R. 2 3 8 3        8 D ecem b er 1993

   WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                 PUBLIC SAFETY ACT, 1953

    VERKLARING VAN ONRUSGEBIED                 DECLARATION OF UNREST AREA
  Nademaal ek van oordeel is dat openbare rusver-      Whereas I am of the opinion that public disturbance,
storing, wanordelikheid, oproer en openbare geweld-    disorder, riot and public violence are occurring or
pleging in die gebied in die Bylae vermeld voorkom of   threatening in the area mentioned in the Schedule and
dreig, en dat maatreels bykomend tot die gewone      that measures additional to the ordinary law of the land
landswette nodig is om die Regering in staat te stel om  are necessary to enable the Government to ensure the
die veiligheid van die publiek en die handhawing van   safety of the public and the maintenance of public
die openbare orde te verseker en sodanige openbare    order and to combat or prevent such public distur­
rusverstoring, wanordelikheid, oproer en openbare
                             bance, disorder, riot and public violence;
geweldpleging te bekamp of te voorkom;
  Verklaar ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van     I,  Hermanus Jacobus Kriel, Minister of Law and
Wet en Orde, derhalwe hierby kragtens artikel 5A (1)   Order, therefore, under section 5A (1) of the Public
van die Wet op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,    Safety Act, No. 3 of 1953, declare the area mentioned
die gebied in die Bylae vermeld tot onrusgebied vanaf   in the Schedule to be an unrest area as from 8 Decem­
8 Desember 1993.                     ber 1993.

H. J. KRIEL,                       H. J. KRIEL,
Minister van Wet en Orde.                 Minister of Law and Order.

           BYLAE                          SCHEDULE
  Die landdrosdistrik van Middelburg, insluitende die   The Magisterial District of Middelburg, including the
gebied bekend as Mhluzi, soos afgebaken en omskryf    area known as Mhluzi, as demarcated and described in
in Proklamasie No. 225 van 28 November 1941.       Proclamation No. 225 of 28 November 1941.


No. R. 2384          8 D esem b er 1993     No. R. 2384           8 D ecem b er 1993

   WET OP OPENBARE VEILIGHEID, 1953                 PUBLIC SAFETY ACT, 1953

       ONRUSREGULASIES, 1993                  UNREST REGULATIONS, 1993
 Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 5A     Under the powers vested in me by section 5A of the
van die Wet op Openbare Veiligheid, No. 3 van 1953,    Public Safety Act, No. 3 of 1953,1, Hermanus Jacobus
vaardig ek, Hermanus Jacobus Kriel, Minister van Wet   Kriel, Minister of Law and Order, make with effect from
en Orde, hierby met ingang van 8 Desember 1993 in     8 December 1993, in the area mentioned in Schedule I,
 59388 —A                                             1 R 3P4 — 1

Page 2
Download full gazette PDF