A Laws.Africa project
8 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-08 number 15333

Partners

Download PDF (874.7 KB)
Page 1
                R E P U B L IE K V A N S U ID -A F R IK A
                R E P U B L IC O F S O U T H A F R IC A
       Staatskoerant
      Government Gazette

 Vol. 342              P R E TO R IA , 8 D ESEM BER
                            D E C E M B E R 1993           No. 15333

       P R O K L A M A S IE                   P R O C L A M A T IO N
         van die                               b y the
       Staatspresident                         State P re s id e n t
   van die Republiek van Suid-Afrika               o f the R e p u b lic o f S o u th A fric a

No. 130,1993                        N o. 130, 1993
WET OP DIE UITVOERENDE OORGANGSRAAD,            TRANSITIONAL EXECUTIVE COUNCIL ACT, 1993
    1993 (WET No. 151 VAN 1993)                  (ACT No. 151 OF 1993)
  Kragtens artikel 4 (5) (a) van die Wet op die Uitvoe-   Under section 4 (5) (a) of the Transitional Executive
rende Oorgangsraad, 1993 (Wet No. 151 van 1993),      Council Act, 1993 (Act No. 151 of 1993), I hereby
verklaar ek dat die volgende organisasies deelnemers    declare the following organizations to be participants in
in die Uitvoerende Oorgangsraad is:            the Transitional Executive Council:
  Raad van die Tradisionele Leiers van Transvaal;      Transvaal Traditional Leaders Council;
  Tradisionele Leiers van die Kaap; en            Cape Traditional Leaders; and
  Tradisionele Leiers van die Oranje-Vrystaat.        Orange Free State Traditional Leaders.

  Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­       Given under my Hand and the Seal of the Republic
bliek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Sewen-   of South Africa at Cape Town this Seventh day of
de dag vein Desember Eenduisend Negehonderd Drie-     December, One thousand Nine hundred and Ninety-
en-negentig.                        three.
F.W. DE KLERK,                       F.W. DE KLERK,
Staatspresident.                      State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:         By Order of the State President-in-Cabinet:
R. P. MEYER,                        R. P. MEYER,
Minister van die Kabinet.                 Minister of the Cabinet.


 59691 — A                                              15333 — 1

Page 2
Download full gazette PDF