A Laws.Africa project
9 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-09 number 15335

Partners

Download PDF (1007.2 KB)
Page 1
                                        REPUBLIC
                                           OF
                                       S O U TH AFRICA
             Staatskoerant
            Government Gazette
  Vol. 3 4 2                 P R E T O R IA , 9 D E S E M B E R     1993
                                 DECEMBER                  No. 15335

         P R O K L A M A S IE                       P R O C L A M A T IO N
          van die                                     b y the
    Waarnemende Staatspresident                         A ctin g State President
    van die Republiek van Suid-Afrika                   o f the R epublic of South Africa
No. 131,1993                            No. 131,1993
 WET OP DIE UITVOERENDE OORGANGSRAAD,               TRANSITIONAL EXECUTIVE COUNCIL ACT, 1993
     1993 (WET No. 151 VAN 1993)                     (ACT No. 151 OF 1993)
  Kragtens artikel 4 (5) (c) van die Wet op die Uitvoe-
                                   Under section 4 (5) (c) of the Transitional Executive
rende Oorgangsraad, 1993 (Wet No. 151 van 1993),
                                  Council Act, 1993 (Act No. 151 of 1993), I hereby
stel ek die persone in die Bylae genoem as lede en
                                  appoint the persons set out in the Schedule as mem­
plaasvervangende lede (soos aangedui) van die Uit-
                                  bers and alternate members (as indicated) of the Tran­
voerende Oorgangsraad aan.
                                  sitional Executive Council.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Repu­
bliek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Agtste        Given under my Hand and the Seal of the Republic
dag van Desember Eenduisend Negehonderd Drie-en-          of South Africa at Cape Town this Eighth day of
negentig.                             December, One thousand Nine hundred and Ninety-
                                  three.
D.J. DEVILLIERS,
Waarnemende Staatspresident.
                                  D. J. DE VILLIERS,
                                  Acting State President.
Op las van die Waarnemende Staatspresident-in-
Kabinet:                              By Order of the Acting State President-in-Cabinet:

R. P. MEYER,                            R. P. MEYER,
Minister van die Kabinet.                     Minister of the Cabinet.
                BYLAE                             SCHEDULE

         Lid           Plaasvervangende lid         Member             Alternate member
Mokoena, L. M.....................    Netshimbupfe, M. A.   Mokoena, L. M.....................    Netshimbupfe, M. A.
Mopeli, R. H ..........................  Mota, M. B.       Mopeli, R. H ..........................  Mota, M. B.
Nonkonyana, M...................     Gwadiso, G. D.      Nonkonyana, M ...................     Gwadiso, G. D.

 59893—A                                                       15335—1

Page 2
Download full gazette PDF