A Laws.Africa project
10 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-10 number 15313

Partners

Download PDF (20.3 MB)
Page 1
                    R E P U B L IE K             R E P U B L IC
                      VAN                    OF
                   S U ID -A F R IK A           S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
          Government Gazette
 V o l. 3 4 2              P R E T O R IA , 1 0 B I U M      b  I  r  1993      No. 15313

             ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
     (M A A T S K A P P Y E /B E S L O T E K O R P O R A S IE S ) • (C O M P A N IE S /C L O S E C O R P O R A T IO N S )


                  MAATSKAPPYE • COMPANIES
                     K E N N IS G E W IN G 1 2 1 6 V A N 1 9 9 3
                  D E P A R T E M E N T VA N H A N D EL EN N Y W E R H E ID
     KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET No. 61 VAN 1973)
  Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van
maatskappye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name,
verminderings van kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
  Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen
verantwoordelikheid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
P. B. RO O DT,
Registrateur van Maatskappye.

                         NOTICE 1216 OF 1993
                    D E P A R T M E N T O F T R A D E A N D IN D U STR Y
         NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT No. 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies,
registration of changes of names, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of
capital and dissolutions are published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is
accepted for errors and omissions or the consequences thereof.
P. B. RO O DT,
Registrar of Companies.
        IN L Y W IN G V A N M A A T S K A P P Y E . IN C O R P O R A T IO N O F C O M P A N IE S
           Nuwe maatskappye en omskeppings van beslote korporasies in maatskappye
            New companies and conversions from close corporations into companies
     Nommer, naam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasienaam en -nommer
      Number, name, address, *main object, share capital and previous close corporation name and number
* Besigheid: Kodes • Business: Codes
 1: Landbou, jag, bosbou en vissery . Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2: Mynwese en steengroefwerk • Mining and quarrying.
 3: Fabriekswese • Manufacturing.
 4: Elektrisiteit, gas en water • Electricity, gas and water.
 5: Konstruksie • Construction.
 6: Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste • Wholesale and retail trade and catering and accom­
  modation services.
 7: Vervoer, opberging en kommunikasie • Transport, storage and communication.
 8: Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste • Financing, insurance, real estate and business ser­
  vices.
 9: Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste • Community, social and personal services.
10: Bedrywighede nie voldoende omskryf nie • Activities not adequately defined.

  R R R A ft — A                                                    15313 — 1

Page 2
Download full gazette PDF