A Laws.Africa project
10 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-10 number 15322

Partners

Download PDF (2.4 MB)
Page 1
                R E P U B L IE K          R E P U B L IC
                   VAN                 OF
                S U ID -A F R IK A        S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
           overnment Gazette
                        Regulasiekoerant
                        Regulation Gazette
                          No. 5215                           DESEMBER
 Vol. 3 4 2           P R E T O R IA , 1U D E C E M B E R 199 3        No. 15322

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                     GOVERNMENT NOTICE

    DEPARTEMENT VAN JUSTISIE                   DEPARTMENT OF JUSTICE
No. R. 2365         10 Desem ber 1993      No. R. 2365          10 Decem ber 1993
WYSIGING VAN DIE REELS WAARBY DIE VERRIG-         AMENDMENT OF THE RULES REGULATING THE
TINGE VAN DIE VERSKILLENDE PROVINSIALE EN         CONDUCT OF THE PROCEEDINGS OF THE
PLAASLIKE AFDELINGS VAN DIE HOOGGEREGS-          SEVERAL PROVINCIAL AND LOCAL DIVISIONS OF
HOF VAN SUID-AFRIKA GEREEL WORD              THE SUPREME COURT OF SOUTH AFRICA
 Die Reelsraad vir Geregshowe het kragtens artikel 6    The Rules Board for Courts of Law has, under sec­
van die Wet op die Reelsraad vir Geregshowe, 1985     tion 6 of the Rules Board for Courts of Law Act, 1985
(Wet No. 107 van 1985), met die goedkeuring van die    (Act No. 107 of 1985), with the approval of the Minister
Minister van Justisie, die reels in die Bylae gemaak.   of Justice, made the rules in the Schedule.

           BYLAE                          SCHEDULE
Woordomskrywing                     Definitions
  1.   In hierdie Bylae beteken “ die Reels” die reels 1. In this Schedule “ the Rules” means the rules
waarby die verrigtinge van die verskillende provinsiale regulating the conduct of the proceedings of the seve­
en plaaslike afdelings van die Hooggeregshof van ral provincial and local divisions of the Supreme Court
Suid-Afrika gereel word, afgekondig by Goewerments- of South Africa published under Government Notice
kennisgewing No. R. 48 van 12 Januarie 1965, soos No. R. 48 of 12 January 1965, as amended by Govern­
gewysig by Goewermentskennisgewings Nos. R. 235 ment Notices Nos. R. 235 of 18 February 1966,
van 18 Februarie 1966, R. 2004 van 15 Desember R. 2004 of 15 December 1967, R. 3553 of 17 October
1967, R. 3553 van 17 Oktober 1969, R. 2021 van 1969, R. 2021 of 5 November 1971, R. 1985 of
5 November 1971, R. 1985 van 3 November 1972, 3 November 1972, R. 480 of 30 March 1973, R. 639 of
R. 480 van 30 Maart 1973, R. 639 van 4 April 1975, 4 April 1975, R. 1816 of 8 October 1976, R. 1975 of 29
R. 1816 van 8 Oktober 1976, R. 1975 van 29 Oktober October 1976, R. 2477 of 17 December 1976, R. 2365
1976, R. 2477 van 17 Desember 1976, R. 2365 van 18 of 18 November 1977, R. 1546 of 28 July 1978,
November 1977, R. 1546 van 28 Julie 1978, R. 1577 R. 1577 of 20 July 1979, R. 1535 of 25 July 1980,
van 20 Julie 1979, R. 1535 van 25 Julie 1980, R. 2527 R. 2527 of 5 December 1980, R. 500 of 12 March
van 5 Desember 1980, R. 500 van 12 Maart 1982,
                             1982, R. 773 of 23 April 1982, R. 775 of 23 April 1982,
R. 773 van 23 April 1982, R. 775 van 23 April 1982,
                             R. 1873 of 3 September 1982, R. 2171 of 6 October
R. 1873 van 3 September 1982, R. 2171 van 6 Oktober
1982, R. 645 van 25 Maart 1983, R. 841 van 22 April 1982, R. 645 of 25 Mafch 1983, R. 841 of 22 April
1983, R. 1077 van 20 Mei 1983, R. 1996 van 7 Sep­ 1983, R. 1077 of 20 May 1983, R. 1996 of 7 September
tember 1984, R. 2094 van 13 September 1985, R. 810 1984, R. 2094 of 13 September 1985, R. 810 of 2 May
van 2 Mei 1986, R. 2164 van 2 Oktober 1987, R. 2642 1986, R. 2164 of 2 October 1987, R. 2642 of 27
van 27 November 1987, R. 1421 van 15 Julie 1988, November 1987, R. 1421 of 15 July 1988, R. 210 of 10
R. 210 van 10 Februarie 1989, R. 608 van 31 Maart February 1989, R. 608 of 31 March 1989, R. 2628 of
1989, R. 2628 van 1 Desember 1989, R. 185 van 1 December 1989, R. 185 of 2 February 1990, R. 1929
2 Februarie 1990, R. 1929 van 10 Augustus 1990, of 10 August 1990, R. 1262 of 30 May 1991, R. 2410 of
R. 1262 van 30 Mei 1991, R. 2410 van 30 September 30 September 1991, R. 2845 of 29 November 1991,
 58277—A                                             15322— 1

Page 2
Download full gazette PDF