A Laws.Africa project
10 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-10 number 15323

Partners

Download PDF (844.8 KB)
Page 1
                REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
                REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
       Staatskoerant
      Government Gazette


                            DESEMBER
 Vol. 3 4 2           P R E T O R IA ,
                           1U D E C E M B E R 1993      No. 15323

    ALGEMENE KENNISGEWING                      GENERAL NOTICE

   KENNISGEWING 1222 VAN 1993                    NOTICE 1222 OF 1993
  DEPARTEMENT VAN BINNELANDSE SAKE               DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS
AANVULLING VAN ’N VAKATURE IN DIE PARLE-         FILLING OF A VACANCY IN PARLIAMENT IN
MENT INGEVOLGE ARTIKEL 43 (1) (c) VAN DIE         TERMS OF SECTION 43 (1) (c) OF THE CONSTITU­
GRONDWET: RAAD VAN AFGEVAARDIGDES             TION ACT: HOUSE OF DELEGATES
 Hierby word bekendgemaak dat mnr. Ahomed Ebra-      It is hereby notified that Mr Ahomed Ebrahim
him Lambat, wat die Nasionale Party verteenwoordig,    Lambat, representing the National Party, was in
ingevolge artikel 46 (2) (b) van die Grondwet, 1983    accordance with section 46 (2) (b) of the Constitution
(Wet No. 110 van 1983), op 23 November 1993,       Act, 1983 (Act No. 110 of 1983), on 23 November
benoem is as lid ter aanvulling van die vakature in die  1993, nominated as member for the filling of the
Raad van Afgevaardigdes.                 vacancy in the House of Delegates.


 58479—A                                             15323 — 1

Page 2
Download full gazette PDF