A Laws.Africa project
10 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-10 number 15334

Partners

Download PDF (894.1 KB)
Page 1
       Staatskoerant
      Government Gazette

                           DESEMBER
 Vol. 3 4 2           P R E T O R IA , 10 D E C E M B E R   1993      No. 1 5 3 3 4

    ALGEMENE KENNISGEWING                       GENERAL NOTICE

   KENNISGEWING 1228 VAN 1993                    NOTICE 1228 OF 1993
   PARLEMENT VAN DIE REPUBLIEK VAN               PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF
        SUID-AFRIKA                        SOUTH AFRICA
GESAMENTLIKE KOMITEE OOR ONDERWYS EN           JOINT COMMITTEE ON EDUCATION AND MAN­
MANNEKRAG - WYSIGINGSWETSONTWERP OP            POWER - LABOUR RELATIONS AMENDMENT
ARBEIDSVERHOUDINGE [W 198 - 93 (AS)]           BILL[B 198 — 93 (GA)]
  Hierby word vir algemene inligting bekendgemaak     It is hereby notified for general information that the
dat die Wysigingswetsontwerp op Arbeidsverhoudinge    Labour Relations Amendment Bill [B 198 — 93 (GA)]
[W 198 — 93 (AS)] op 1 Desember 1993 by die Parle-    was submitted to Parliament and referred to the Joint
ment ingedien en na die Gesamentlike Komitee oor     Committee on Education and Manpower for inquiry and
Onderwys en Mannekrag vir ondersoek en verslag ver-    report on 1 December 1993.
wys is.
                               The Joint Committee desires all persons and insti­
  Die Gesamentlike Komitee verlang dat alle persone
                             tutions who wish to submit representations on the sub­
en instellings wat graag vertoe oor die onderwerp van
                             ject of the Bill to submit such representations in writing
die wetsontwerp wil lewer, sodanige vertoe (indien
                             (if possible 50 copies must be provided), to the Com­
moontlik moet 50 afskrifte voorsien word) nie later nie
as 17 Januarie 1994 aan die Komitee moet voorle.     mittee by not later than 17 January 1994.
  Alle briefwisseling in hierdie verband moet gerig    All correspondence in this regard should be
word aan die Sekretaris van die Parlement, Posbus 15,   addressed to the Secretary to Parliament, P.O. Box 15,
Kaapstad, 8000.                      Cape Town, 8000.


 59792—A                                              15334— 1

Page 2
Download full gazette PDF