A Laws.Africa project
15 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-15 number 15338

Partners

Download PDF (3.7 MB)
Page 1
                     REPUBLIC OF SOUTH AFRICA     GOVERNMENT GAZETTE


                STAATSKOERANT
             VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


     Registered at the Post Office as a Newspaper                    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                              CAPE TOWN, 15 DECEM BER 1993
V ol . 342                                                               No. 15338
                              KAAPSTAD, 15 DESEM BER 1993


         STATE PRESIDEN T’S OFFICE                           KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT


No. 2421.                         15 December 1993        No. 2421.                   15 Desember 1993

  It is hereby notified that the Acting State President has                Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
a s se n te d to th e fo llo w in g A c t w h ic h is h e r e b y p u b lis h e d fo r  Staatspresident sy goedkeuring geheg h et aan die o n d erstaan d e
general information:—                                  Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 160 of 1993: Adjustments Appropriation Act (House of                 No. 160 van 1993: Aansuiweringsbegrotingswet (Volksraad),
         Assembly), 1993.                                      1993.

Page 2
Download full gazette PDF