A Laws.Africa project
15 December 1993

South Africa Government Gazette dated 1993-12-15 number 15341

Partners

Download PDF (4.2 MB)
Page 1
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE


           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


    Registered at the Post Office as a Newspaper        A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                    CAPE TOWN, 15 DECEMBER 1993
V ol . 342                                               No. 15341
                     KAAPSTAD, 15 DESEMBER 1993


       STATE PRESIDENT’S OFFICE               KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 2424.                15 December 1993   No. 2424.                 15 Desember 1993
 It is hereby notified that the Acting State President has   Hierby word bekend gemaak dat die Waamemende
assented to the following Act which is hereby published for  Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande
general information:—                     Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—
No. 163 of 1993: University of Natal (Private) Amendment   No. 163 van 1993: Private Wysigingswet op die Universiteit
         Act (House of Assembly), 1993.                  van Natal (Volksraad), 1993.

Page 2
Download full gazette PDF